Rondom de Vermaning en andere berichten

Rondom de Vermaning - Nieuwsbriefblad Doperse berichten


Doopsgezinde gemeente Westerkwartier
juni. juli, augustus 2024

Data:
2 t/m 21 september is er een tentoonstelling van een schilders groep in de Vermaning
We hebben in die periode geen diensten behalve de startdienst op 8 september en die vindt ergens anders plaats.

Inhoud
2-3 Voorwoord: Hoe verder na Pasen, Hemelvaart en Pinksteren?
4 Stoppen ds. Yetsenga als pastoraal werker
5 Introductie ds. Ietsje de Boer als pastoraal werker
6-7 Noordelijke buitendag in Fredeshiem
7 Lied/ gedicht
8 Preekrooster
9 Verjaardagen
10 Uit de kleine commissie en de beheercommissie
1

VOORWOORD

Hoe verder na Pasen, Hemelvaart en Pinksteren?
We hebben het weer kunnen vieren en dat nog wel te midden van zoveel verwarring en angstige momenten.
Ik las een dankgebed:
Wij danken U dat U ons leven draagt
Uw vleugels over ons hebt uitgespreid
zodat wij leven mogen onder uw hoede
en schuilen in uw trouw
Doe ons vertrouwen dat U er bent
ook wanneer U afwezig lijkt
We danken U bovenal voor Jezus uw zoon
in wie U zich met hart en ziel aan mensen hebt verbonden.

Na het feest van de opstanding, hemelvaart en het feest van de Geest gaan we nu de zomermaanden in en altijd is er die terugkerende vraag: Waar gaan we nu op af?
Wat staat ons te wachten en wie komen er op onze weg?
In alweer een oud lied vat de dichter Ds. Casparus Bernardus Burger (*1897) deze reeks van feesten samen in het lied:

O God, o Geest, o Licht en Leven, die alle duister overstraalt,
Gij wilt ons uwe liefde geven, in Christus voor ons neergedaald.

Die samenvatting spreekt mij aan en het geeft me een stukje houvast te midden van het onzekere.
Wat ik zo beluister dat is, dat er bij heel veel mensen een groot verlangen naar vertrouwen is.
Dat proef ik in het Pinksterlied, geschreven door Martin Luther:
Kom Schepper God, o Heilige Geest,
daal in de mensen harten neer,
zij zijn uw schepselen herschep hen in genade, Heer
.

2

Genade, liefdevolle genade, dat als een gave naar ons toestroomt.
Ja, het klopt, twijfel en onzekerheid is ruim voldoende aanwezig en iemand zei tegen mij: ‘daar hebben we maar mee te leven’, maar waar het om gaat is dat verlangen naar vertrouwen voor ogen te houden. Niet alleen in onze geloofsgemeenschap hebben we dat meer dan nodig; ook daar buiten.
Met Pinksteren horen we dat elke keer opnieuw, dat er goede vruchten zijn die groeien aan de Geest. De apostel schrijft aan de Gemeente van de Galaten welke die vruchten zijn:
‘De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’. Dat in gedachten houden, met aandacht voor elkaars wel en wee, vervolgen we onze weg.

Ds. Renze Pieter Yetsenga 3

Beste Zusters en Broeders,

Al in 2023 kondigde ik aan met mijn pastorale werkzaamheden te zullen stoppen.
Zolang er vanuit de Gronings-Drentse Doopsgezinde Sociëteit geen opvolger voor mij werd gevonden heb ik het pastoraat voortgezet.
Nu is mijn collega Ietsje de Boer door de G.D.S. aangesteld als pastoraal werker.
Zij zal mijn taak nu overnemen. Op 24 mei j.l. hebben wij tijdens een vergadering in de Vermaning in Noordhorn een en ander doorgenomen. Zr. Renée ter Veer-van Pelt en Br. Jan Albert Buiskool waren daarbij aanwezig. In ditzelfde schrijven zal Ietsje de Boer zich aan u voorstellen.
Met veel genoegen heb ik de afgelopen jaren mijn werkzaamheden in de Gemeente verricht.
We hebben wel en wee met elkaar kunnen delen.
Het stemt dankbaar dat u mij dit vertrouwen hebt geschonken.
Ik hoop op een af en toe tot ziens, zoals ook in 2025 wanneer ik als gastpredikant op het rooster sta. U van harte alle goeds toewensend, met broederlijke groeten,

Ds. Renze Pieter Yetsenga
Queridolaan 34
9721 SX GRONINGEN
tel: 050.5261092
email: r.yetsenga@outlook.com4

Geachte leden, vrienden en belangstellenden van de DG gemeente Westerkwartier,

Het GDS heeft mij gevraagd of ik het pastoraat wil gaan verzorgen bij die gemeenten in het GDS-gebied, waar geen voorganger meer is. Daar valt de Westerkwartier ook onder.
Mijn naam is Ietsje de Boer en ik woon in Surhuisterveen samen met mijn beide kinderen Jeltsje en Sytze. Naast mijn werk als pastor in de Doopgezinde gemeente Buitenpost, verzorg ik nu ook het pastoraat binnen het GDS gebied.
Na overleg met zr. Ter Veer-van Pelt en br. Buiskool hebben wij afgesproken dat er eerst dit berichtje naar u toe komt en daarna neem ik contact met u op: hetzij telefonisch of met een bezoek. Natuurlijk kunt u ook zelf contact opnemen met mij op telefoonnummer: 0630108510 of via de email: ietsjehinke@hotmail.com

Hartelijke groet
van pastor Ietsje de Boer

BERICHT VAN DE G.D.S.

Hierbij laten we weten dat de GDS en ds. Nick Everts hebben besloten om de werkzaamheden van ds. Everts als regiopredikant per 1 juli te beëindigen, vanwege verschil van inzicht inzake de complexe regionale transitie en zijn rol daarin.
Ds. Everts blijft zich met onverminderd enthousiasme inzetten voor de Doopsgezinde Gemeente Groningen.
5

NOORDELIJKE BUITENDAG IN FREDESHIEM.

Zondag 2 juni reed ik met de auto richting Steenwijk om daar op de buitendag Doopgezinden uit de drie noordelijke provincies én kring Zwolle te ontmoeten.
Thema van deze dag was: "Forever young" , gemeenten in beweging.
En voorzover we dat al niet zijn of ons zo voelen, deze dag gaf mij meer dan voldoende inspiratie hiervoor!
Een prima ontvangst met koffie en lekkers, een mooie ochtendviering met als eerste lied: "dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door! ( L. 216 )".
Na de viering kon men naar één van de zeven workshops gaan.
Mijn keuze was gevallen op de workshop "Ubuntu" die door ds Jeanette den Oude werd gegeven. Ubuntu is een Zulu-woord en betekent letterlijk: Ik ben, omdat wij zijn. Een bewustwording: een diep besef van onderlinge verbondenheid, het gevoel van medemenselijkheid.
Heel anders dan dat er vaak over onze huidige maatschappij wordt gezegd, die te individualistisch blijkt te zijn.....
Bij Ubunti staat de niet de mens op zichzelf centraal, ieder is met elkaar verbonden, ook de zin en de zingeving van het leven.
Een ontroerend voorbeeld , vond ik, was het verhaal van een dakloze, die een ander iets wilde geven. Toen hij zijn handen opendeed, bleek hij een traan van zichzelf aan die ander te schenken.
Ds Jeanette de Oude, predikant in Wageningen, vertelde dat in haar gemeente Ubuntu in praktijk wordt gebracht. Veel meer mensen dan voorheen doen kleine of grotere "klussen", waardoor de werkzaamheden, die een gemeente nu eenmaal met zich meebrengt, gedragen worden door een groot deel meer geïnspireerde broeders en zusters.
Na een heerlijke lunch werd de dag besloten met zingen en hartelijke bedankjes voor diegenen die deze dag hadden voorbereid.
Een lied dat we zongen in de viering: 720 uit het liedboek en dat ik u niet wil onthouden:
6
Alleen te leven om te zwoegen
Alleen te leven om te zwoegen,
te zuchten voor de dag begint,
gedreven door een heilig moeten,
het is al najagen van wind.
Alleen te leven om te weten,
terwijl je nooit het antwoord vindt.
Gods daden zijn niet na te meten:
ook dit is najagen van wind.
Alleen te leven om te tellen
wat je vandaag of morgen wint,
maar niets kan je tevreden stellen,
het is als najagen van wind.
Geniet het leven als een gave.
Geen mens weet wat hij morgen vindt,
dus werp je brood uit op het water
en let niet altijd op de wind

7(Dit zijn alleen nog maar voorstellen en ideeën, nog geen plannen.) 9

UIT DE KLEINE COMMISSIE EN DE BEHEERSCOMMISSIE

Studenten van de Hanzehogeschool hebben in overleg met ons en met de eigenaar van logement De Gouden Leeuw een plan opgesteld hoe ons kerkgebouw maar ook de Gouden Leeuw in de toekomst toekomstbestendig gebruikt zouden kunnen worden. Zij kwamen met allerlei wilde ideeën waaruit we konden kiezen welke we het beste bij ons gebouw zouden vinden passen. Een Fitnessportschool viel dus af en ook de Bierbrouwerij hoewel dat toch ook wel een leuke invuling was. Een café proeflokaal daarbij kon ook, maar was dan een te grote concurrent van de Gouden Leeuw. Verhuur aan een schilder- of knutseldocent zou ook kunnen.
Maar wij vroegen iets waarbij we de kerk toch ook zouden kunnen blijven gebruiken. En gebruik voor ceremonies: trouwerijen, uitvaarten en feesten en muzieklessen leek ons toch het beste passen.
Ze hebben nadat wij de verwarming ‘s avond laat hadden aangezet op een koude ochtend om 5 uur aan de buitenkant metingen verricht over warmte verlies via ramen en muren in verband met isolatie mogelijkheden.

. Komende maand 9 juli presenteren ze hun eind rapport, we zijn heel benieuwd.
10

DOOPSGEZINDE GEMEENTE WESTERKWARTIER

Pastorale zorg wordt verleend door da. I de Boer in overleg met R.M. ter Veer- van Pelt: 0594 502447. In dringende gevallen kunt u da I de Boer bereiken op het telefoonnr.: 0630108510 of via de email: ietsjehinke@hotmail.com

Adres kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente Westerkwartier
Langestraat 62 te Noordhorn
Postadres: Lageweg 40
9843 TJ Grijpskerk
tel nr: 0594-212702
E-mail: secretaris@dgwesterkwartier.nl
Bankrelatie: NL 38 INGB 0000 8037 57
t.n.v. Boekh Verenigde Doopsgez Gem i/h Westerkw
Website : www.dgwesterkwartier.nl
11


Doopsgezinde gemeente Westerkwartier
maart, april, mei 2024

Data:
20 maart concert Georgisch mannenkwartet Dzmano in onze kerk
28 maart avondmaal
31 maart Pasen
9 mei Vermaningspad in ?
19 mei Pinksteren
2 juni GDS + FDS buitendag

Inhoud
2-3 Voorwoord
4 Foto’s tentoonstelling schildersgroep
5 Voorjaar
6 Vanuit de beheercommissie
7 Preekrooster
8 Verjaardagen
9 Kerstwandeling basisschool
10 Gedicht

Voorwoord

OOK NU VIEREN WE WEER PASEN

Alsof het het meest vanzelfsprekende is, natuurlijk vieren we weer Pasen. Maar is dat wel zo?
Het klopt, het staat op de kalender en met alle waardevolle, af en toe inspirerende teksten op de Veertigdagenkalender leven we ernaar toe.
Maar gevoelsmatig, hoe is het dan?
Wat mij zelf betreft weet ik dat het niet vanzelfsprekend is. Heel duidelijk was het in 2005 toen onze dochter Nynke haar zoon geheel plotseling verloor en wij als pake en beppe ook zo verdrietig waren dat het mij de grootste moeite koste een fatsoenlijke paaspreek op papier te schrijven. Mijn gevoelens waren zo tegenstrijdig met de boodschap van dat toch zo belangrijke christelijke feest. Wie van ons heeft ook wel zulke gevoelens gehad?! Nu zijn er ook van die verwarde en soms angstige gevoelens en dat heeft alles te maken met wat er in ons land, in de wereld zich afspeelt. Wat Nienke Kubbenga vrijdag 1 maart op de Veertigdagenkalender schreef:
De wereld lijkt een beetje stuk, we breken, haten, schelden, scheuren....
Waar is de passie, waar is de liefde, hoeveel moet er nog gebeuren voor we stoppen met breken van de wereld waarin we zijn?
Hoelang duurt het nog tot de wereld weer heel is?
We kunnen er moedeloos en zelfs onverschillig van worden maar daar wil ik hoe dan ook niet in meegaan. Gelukkig is dat onverzettelijke nog in me aanwezig.
Dat betekent dat die Paasboodschap nog op mijn ‘harde schijf’ zit .
‘Kies dan het leven in plaats van al die doodlopende wegen die nergens toe leiden’.
Dat het desondanks een enorme klus is, ja dat ben ik me terdege bewust.
Maar in eigen kring, op kleine schaal en in al die andere situaties is nog meer dan voldoende te doen.
Met Pasen klinkt ook die belofte; ‘Ik ben erbij, in leven en sterven omring ik je met mijn liefdevolle kracht!’ Daarvan zou de schrijver van de Jacobusbrief zeggen, die brief die niet alleen Doopsgezinde zo aanspreekt, ‘wees geen vergeetachtig hoorder, maar blijf goed luisteren en probeer datgene te doen wat binnen jouw mogelijkheden ligt’.
Het steeds opnieuw beluisteren van goede woorden, het is een voorrecht dat we dat hier in alle vrijheid kunnen doen, in plaats van voortdurend op je hoede moeten zijn in wat je zegt en wat je doet.

Breng in de duisternis alles tot klaarheid
spreek waar de leugen is eindelijk waarheid.
Laat uw gerechtigheid dan overwinnen,
laat zo de nieuwe tijd beginnen, en zeg ons vrede aan
in ons bestaan.

Ik wens U een gezegende Paastijd toe.
Ds. Renze Pieter Yetsenga

>Tentoonstelling schildersgroep

Voorjaar

Achter het raam zit ik te genieten van het voorjaarszonnetje.
Ja, denk ik, je kan het voorjaars beginnen te voelen!
Zondagmorgen reed ik op de fiets naar de kerk en onderweg op de Gast hoorde ik wel liefst 5 bonte spechten roffelen en 3 boomklevers zingen.
Als je in die mooie tuinen kijkt aan de Gast zie je van alles al boven de grond komen en hoeveel bolgewasjes staan er al niet te bloeien?
Ook rondom de boerderij gebeurt er van alles: koolmeesjes en musjes controleren de nestkastjes, door de merels en andere vogels wordt er al druk met takken en takjes gesleept. In de gracht maken de meerkoeten een nest en de 2 wilde eendenparen zoeken een mooi plekje. Jut en Jul, het 1e eendenpaar komt al 5 jaar om deze tijd wat rondscharrelen bij de voedertafel om letterlijk een gevallen graantje mee te pikken. Scholeksters "pieten" op volle sterkte er op los, ook in de nacht en de rest van de weidevogels zal ook spoedig komen. Zelfs de holenduiven maken elkaar al het hof: de in de zon veelkleurige nekveertjes worden opgezet (zoals een cobra dat doet zonder veertjes) en ze stappen parmantig over de grote voedertafel heen en weer!
Nog even dan huppelen de lammetjes door de wei en naar ik hoop droogt het land gauw op.
Volop voorjaar, een tijd waar je naar kan verlangen als het nog somber en triest lijkt.
Een tijd van een nieuw begin, elk jaar weer, dat lijkt zo vanzelsprekend, maar is dat het wel?
In een wereld vol conflicten, waarvan het lijkt dat de oplossing daarvan nog heel ver weg is, is dit toch iets bijzonders?
Wij kunnen ook elk jaar opnieuw beginnen, die keuze hebben we als mensen gekregen en het is ook aan ons daar wat mee te doen!!
Een goed voorjaar toegewenst!

Renée ter Veer

Vanuit de Beheer commissie en de kleine commissie

De kersttijd was een drukke maar ook heel inspirerende tijd. Het opzetten van de kerstboom, Kerstvieringen voor jong en oud met veel publiek, een mooi verhaal en ons koor en koekjes. De kerstochtend zelf was mooi met koor en volle kerk en dan nog de evenementen daaraan voorafgaand: een tentoonstelling van 14 dagen in onze kerkzaal en kinderen van de basisschool hadden een kerstverhaalwandeling door het dorp en de drie wijzen traden daarbij op in onze Vermaning. Dan was er ook nog een koffieochtend o.l.v Nick Everts. En vergaderingen van de beheercommissie op 6 december namen we daarin afscheid van onze secretaresse Willemien Jonker, ook de overige functies werden herverdeeld: Bert Otte werd penningmeester en later in februari werd Paul Ros van de Gouden Leeuw voorzitter en Augustinus blijft het toezicht op het onderhoud van het gebouw doen. Deze commissie probeert het gebouw door de week te verhuren, op de momenten dat wij daar zelf geen gebruik van maken. Zo zingt er om de week op vrijdagmiddag het koortje Museskoor.
Ook werd contact gelegd met studenten van de Hanze hogeschool via docente Eefje van Duin, die met een werkgroepje van 6 studenten een onderzoek doen naar verduurzaming en ander manieren van gebruik van het gebouw. De Schuilplaats nemen ze daar ook in mee. Augustinus en ik hebben ze al rondgeleid in en rond het gebouw en op vrijdag 8 maart zijn ze warmte-metingen gaan doen, in verband met isolatie mogelijkheden. Ergens in juli presenteren zij hun rapport. De verhuur van de Schuilplaats aan asielzoekers schiet niet erg op, maar de gemeente komt binnenkort nu toch kijken.
Dan is er als verrassing een plotseling concert door het Georgisch mannenkwartet Dzemano op 20 maart in onze kerk.

Jan Albert
Kerstwandelingen van de basisschool ook door onze kerk

Uit de bundel: ‘Intercity bestemming Pasen


Doopsgezinde gemeente Westerkwartier
december 2023, januari, februari 2024

Data:
12 december: koffie ochtend o.l.v ds Nick Everts
17 december: Volkskerstzang Grijpskerk
22 december Kerst voor Jong en Oud, met koortje
25 december Kerstochtend viering, met koortje
21 januari World Fellowship Day( Wereld Broederschaps dag)

Inhoud
2-3 Voorwoord: ‘De lange weg naar Kerst’
3 Heel veel dank
4 185 jarig bestaan van onze Vermaning
5 ‘Naklank’
6 Volkskerstzang Grijpskerk
6-7 Bericht vanuit de ‘Kleine commissie’
8 Preekrooster
9 Verjaardagen
10 ‘In dizze nacht’
1

VOORWOORD

DE LANGE WEG NAAR KERST

Daar gaan we weer, op naar Kerst.
In een aantal gesprekken die ik voer gaat het momenteel over oorlog en vrede.
Dat boek las ik en ook de film zag ik destijds in de bioscoop.
Terwijl ik dit schrijf zitten we in de aanloop naar Sinterklaas, maar de combi Sinten Kerstversieringen in de winkelstraten geeft alvast te denken.
Iemand zei eergisteren tegen me glashelder en overduidelijk: Dat ‘Vrede op aarde in de mensen een welbehagen’ krijg ik dit jaar m’n strot niet meer uit’. Het werd even stil, alsof we allebei even naar adem moesten happen.
Vervolgens kregen we het uiteraard over die verschrikkelijke oorlogen, de onmenselijke situaties waarin kinderen, jongeren en ouderen zich bevinden.
Zou je het op kerstavond, of eerste kerstdag dan niet uit volle borst, zo luid als je kan moeten zingen, opperde ik. Weer was het even stil. ‘Hoe dat zo?’ Nou ja, als een hard protest, dat dit zo niet kan en dat dit ook nooit de bedoeling kan zijn.

Tijdens de koffieochtend op 14 november hadden we het ook over onze zondagsschool, de voor sommigen zo belangrijke en waardevolle periode. Het ging over het toen nog onbezorgde levensgevoel waarbij vertrouwen en het vertrouwde gevoel dat je als kind kunt hebben op je verdere levensweg zo belangrijk kan zijn.
Degene die de verhalen vertelde en daarover met je in gesprek raakte, de kerstspelen waarin je een rol kreeg, de kerstliedjes, de warmte...
Terwijl we er nu over spraken is het gevoelsmatig een hele lange weg naar kerst. De verwarrende, angstige gebeurtenissen in onze wereld, onze toekomstverwachting, het gevaar dat je je geloof helemaal kwijt zult raken en ten prooi valt aan de wanhoop in plaats van oog te houden voor het hoopgevende.

Ik moet denken aan de dag dat Lamkje en ik bij Kaapstad op het Robbeneiland stonden, oog en oog met de cel waar Nelson Mandela jarenlang gevangen heeft gezeten en uiteindelijk toch bevrijd werd. Zijn onvergetelijke uitspraak: ‘Remember that hope is a powerful weapon, even when all else is lost’. ‘Bedenk dat hoop een krachtig wapen is, ook als al het andere verloren is’. Voordat we het weten kunnen we in die neerwaartse spiraal terechtkomen en gaat onverschilligheid, spot en vrijblijvend afwachten de boventoon voeren.

2
Maar het is mogelijk om hoe dan ook vast te houden aan dat lied ‘Als alles duister wordt ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft’.
Ik weet het, het is meer dan dat. Het gaat er zeker ook om dat we elkaar blijven vasthouden in de goede- en kwade dagen van ons complexe bestaan.
Daarom wil ik het ondanks alles vieren, wil ik ervan zingen en kan ik ook een kerstpreek schrijven, ook al zal dat laatste wie weet wat meer tijd kosten.

In de aanloop naar Kerst kunnen we in de Adventsweken ons bezinnen op waakzaamheid, verantwoordelijkheid en zeker ook omzien naar elkaar.

Ds. Renze Pieter Yetsenga

HEEL VEEL DANK !!!

Op 29 oktober vierden we in onze Gemeente mijn vijftigjarig predikantsjubileum.
Het was een feestelijk samenzijn en wat een geweldige opkomst.
Vijftig jaar geleden als predikant bevestigd door Ds. Renderd Gaaikema, die ik al kende uit de tijd dat ik jeugd- en jongerenwerk adviseur was van de Doopsgezinde Jeugd Centrale.

Natuurlijk ook het bijzondere om op zaterdagmiddag bevestigd te worden omdat het de volgende dag de eerste autoloze zondag zou zijn.

Op zondag 12 november opnieuw een viering in de Doopsgezinde Gemeente Groningen in een gezamenlijke dienst met de Evangelisch Lutherse Gemeente.
Kortom, wat is er ons veel hartelijkheid en genegenheid ten deel gevallen. Wij zeggen u hiervoor heel hartelijk dank!

Lamkje Postma en Renze Yetsenga 3

185 JARIG BESTAAN VAN ONZE VERMANING

Renée had uitgerekend dat onze Vermaning dit jaar 185 jaar bestaat en bedacht daarom te tracteren op koeken met dat getal erop geschreven in chocolade en gebakken van het Mennomeel ( Turkey Red Wheat) wat wij op monumentendag verkochten.
Ze tracteerde daarmee bij de koffieochtend op 14 november en na de kerkdienst op 12 november. Ze waren overheerlijk in roomboter gebakken.


4 `

5

VOLKSKERSTZANG GRIJPSKERK

Met veel plezier laat de Commissie Vkz weten, dat na 3 Coronajaren, op zondag 17dec in de kerk aan de NicGrijpstraat er weer een Vkz georganiseerd gaat worden.
15 december 2019 was de laatste volkskerstzang-bijeenkomst en toen was het daarvan het 50-jarig bestaan. De corona-maatregelen maakten het in de volgende jaren voor ons onmogelijk om weer volkskerstzang te organiseren en vorig jaar lukte het toen ook nog niet. Daarom zijn we nu heel blij om deze nieuwe bijeenkomst aan te kondigen. Muzikale medewerking verlenen : het korps Excelsior en het opnieuw opgestarte koor Vocation. Daarbij wordt het kerkorgel bespeeld door Frans Talstra en bij enkele kerstliederen worden koor, korps en orgel samengevoegd! Ook is contact gemaakt met de scholen om een koor van schoolkinderen te vormen. We hopen u allen weer te mogen begroeten om er een fijne, muzikale kerstbijeenkomst van te maken. Om ca. 18.30 uur start het korps met het spelen van kerstmuziek en vanaf 18.45 uur begint de samenzang.
Tot 17 december.

De oecumenische volkskerstzangcommissie (Tineke, Frans, Weiko, Jan Albert)

UIT DE KLEINE COMMISSIE EN DE BEHEERCOMMISSIE

De startdag die eerst op 10 september met een tochtje naar Witmarsums had zullen zijn ging niet door. In plaats daarvan vierden we dit twee week later na de dienst van Annie Rekker in de kerk met een gezellige maaltijd en een lezing door ds. Nick Everts.

Het blijft verwarrend wat er na 2025 gaat gebeuren: Eén gezamenlijke GDS gemeente? Of gaan we op dezelfde voet verder? Volgend jaar zijn er een aantal gezamenlijke diensten, ongeveer net zoals tijdens het 5 gemeentenverband.

Willemien is er in geslaagd het preekrooster voor 2024 al weer helemaal ingevuld te krijgen en Anneke en ik zullen weer om en om op het orgel spelen. Nu bij de kerstvieringen zal ook het kerstkoortje weer optreden.
6

Een groep studenten van de Hanzehogeschool gaat een onderzoek doen bij ons, over wat mogelijkheden zijn van ons gebouw en dat dan in samenwerking met de Gouden Leeuw. Dit alles onder leiding van hun docente Eefje van Duin uit Noordhorn .
Wat betreft het al of niet opvangen van een asielzoekers-gezin in de Schuilplaats: Wij zijn in onderhandeling met de burgerlijke gemeente over onder welke voorwaarden dat kan. Ds Saapke van der Meer heeft ons hierbij erg voortreffelijk geholpen. Helaas heeft zij haar aanstelling als 2e regiopredikant bij de Gds moeten opzeggen zodat wij verder op ons zelf zijn aangewezen, maar steun van mensen uit het dorp is toegezegd.

Vredesweek
‘Pax’ is een samengaan van het RK Pax Christi en het Interkerkelijk Vredesberaad
We hebben hier al voor gecollecteerd in de vredesweek in september. Maar ja, wat is vrede nu in deze turbulente tijd. En wat betekent vredesgemeente zijn, wat de doopsgezinden toch van oudsher wilden zijn? En eind december is er een tentoonstelling over de slag bij Noordhorn in onze Vermaningdoor een of andere plaatselijke commissie. We verhuren de kerk voor evenementen en dat is deze daar één van. Het doopsgezind vredesgetuigenis wordt daarbij wel genoemd.

En 21 januari is de World Fellowship day. Thema: Mozaiek
MOSAIC: Becoming a part of God’s bigger picture Mennonite World Conference has many members, each one different from the others, and yet together the members create a beautiful picture of the body of Christ. Biblical texts : Old Testament: Job 42:1-6 , Psalm: Psalm 8, Gospel: John 10:14-16, New Testament: Ephesians 4:1-16

Zo dat was het weer, we moeten maar zien wat het nieuwe jaar ons brengt.

Jan Albert
7
11