Rondom de Vermaning en andere berichten

Rondom de Vermaning - Nieuwsbriefblad Doperse berichten


Doopsgezinde gemeente Westerkwartier
december 2023, januari, februari 2024

Data:
12 december: koffie ochtend o.l.v ds Nick Everts
17 december: Volkskerstzang Grijpskerk
22 december Kerst voor Jong en Oud, met koortje
25 december Kerstochtend viering, met koortje
21 januari World Fellowship Day( Wereld Broederschaps dag)

Inhoud
2-3 Voorwoord: ‘De lange weg naar Kerst’
3 Heel veel dank
4 185 jarig bestaan van onze Vermaning
5 ‘Naklank’
6 Volkskerstzang Grijpskerk
6-7 Bericht vanuit de ‘Kleine commissie’
8 Preekrooster
9 Verjaardagen
10 ‘In dizze nacht’

1

VOORWOORD

DE LANGE WEG NAAR KERST

Daar gaan we weer, op naar Kerst.
In een aantal gesprekken die ik voer gaat het momenteel over oorlog en vrede.
Dat boek las ik en ook de film zag ik destijds in de bioscoop.
Terwijl ik dit schrijf zitten we in de aanloop naar Sinterklaas, maar de combi Sinten Kerstversieringen in de winkelstraten geeft alvast te denken.
Iemand zei eergisteren tegen me glashelder en overduidelijk: Dat ‘Vrede op aarde in de mensen een welbehagen’ krijg ik dit jaar m’n strot niet meer uit’. Het werd even stil, alsof we allebei even naar adem moesten happen.
Vervolgens kregen we het uiteraard over die verschrikkelijke oorlogen, de onmenselijke situaties waarin kinderen, jongeren en ouderen zich bevinden.
Zou je het op kerstavond, of eerste kerstdag dan niet uit volle borst, zo luid als je kan moeten zingen, opperde ik. Weer was het even stil. ‘Hoe dat zo?’ Nou ja, als een hard protest, dat dit zo niet kan en dat dit ook nooit de bedoeling kan zijn.

Tijdens de koffieochtend op 14 november hadden we het ook over onze zondagsschool, de voor sommigen zo belangrijke en waardevolle periode. Het ging over het toen nog onbezorgde levensgevoel waarbij vertrouwen en het vertrouwde gevoel dat je als kind kunt hebben op je verdere levensweg zo belangrijk kan zijn.
Degene die de verhalen vertelde en daarover met je in gesprek raakte, de kerstspelen waarin je een rol kreeg, de kerstliedjes, de warmte...
Terwijl we er nu over spraken is het gevoelsmatig een hele lange weg naar kerst. De verwarrende, angstige gebeurtenissen in onze wereld, onze toekomstverwachting, het gevaar dat je je geloof helemaal kwijt zult raken en ten prooi valt aan de wanhoop in plaats van oog te houden voor het hoopgevende.

Ik moet denken aan de dag dat Lamkje en ik bij Kaapstad op het Robbeneiland stonden, oog en oog met de cel waar Nelson Mandela jarenlang gevangen heeft gezeten en uiteindelijk toch bevrijd werd. Zijn onvergetelijke uitspraak: ‘Remember that hope is a powerful weapon, even when all else is lost’. ‘Bedenk dat hoop een krachtig wapen is, ook als al het andere verloren is’. Voordat we het weten kunnen we in die neerwaartse spiraal terechtkomen en gaat onverschilligheid, spot en vrijblijvend afwachten de boventoon voeren.

2
Maar het is mogelijk om hoe dan ook vast te houden aan dat lied ‘Als alles duister wordt ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft’.
Ik weet het, het is meer dan dat. Het gaat er zeker ook om dat we elkaar blijven vasthouden in de goede- en kwade dagen van ons complexe bestaan.
Daarom wil ik het ondanks alles vieren, wil ik ervan zingen en kan ik ook een kerstpreek schrijven, ook al zal dat laatste wie weet wat meer tijd kosten.

In de aanloop naar Kerst kunnen we in de Adventsweken ons bezinnen op waakzaamheid, verantwoordelijkheid en zeker ook omzien naar elkaar.

Ds. Renze Pieter Yetsenga

HEEL VEEL DANK !!!

Op 29 oktober vierden we in onze Gemeente mijn vijftigjarig predikantsjubileum.
Het was een feestelijk samenzijn en wat een geweldige opkomst.
Vijftig jaar geleden als predikant bevestigd door Ds. Renderd Gaaikema, die ik al kende uit de tijd dat ik jeugd- en jongerenwerk adviseur was van de Doopsgezinde Jeugd Centrale.

Natuurlijk ook het bijzondere om op zaterdagmiddag bevestigd te worden omdat het de volgende dag de eerste autoloze zondag zou zijn.

Op zondag 12 november opnieuw een viering in de Doopsgezinde Gemeente Groningen in een gezamenlijke dienst met de Evangelisch Lutherse Gemeente.
Kortom, wat is er ons veel hartelijkheid en genegenheid ten deel gevallen. Wij zeggen u hiervoor heel hartelijk dank!

Lamkje Postma en Renze Yetsenga 3

185 JARIG BESTAAN VAN ONZE VERMANING

Renée had uitgerekend dat onze Vermaning dit jaar 185 jaar bestaat en bedacht daarom te tracteren op koeken met dat getal erop geschreven in chocolade en gebakken van het Mennomeel ( Turkey Red Wheat) wat wij op monumentendag verkochten.
Ze tracteerde daarmee bij de koffieochtend op 14 november en na de kerkdienst op 12 november. Ze waren overheerlijk in roomboter gebakken.


4 `

5

VOLKSKERSTZANG GRIJPSKERK

Met veel plezier laat de Commissie Vkz weten, dat na 3 Coronajaren, op zondag 17dec in de kerk aan de NicGrijpstraat er weer een Vkz georganiseerd gaat worden.
15 december 2019 was de laatste volkskerstzang-bijeenkomst en toen was het daarvan het 50-jarig bestaan. De corona-maatregelen maakten het in de volgende jaren voor ons onmogelijk om weer volkskerstzang te organiseren en vorig jaar lukte het toen ook nog niet. Daarom zijn we nu heel blij om deze nieuwe bijeenkomst aan te kondigen. Muzikale medewerking verlenen : het korps Excelsior en het opnieuw opgestarte koor Vocation. Daarbij wordt het kerkorgel bespeeld door Frans Talstra en bij enkele kerstliederen worden koor, korps en orgel samengevoegd! Ook is contact gemaakt met de scholen om een koor van schoolkinderen te vormen. We hopen u allen weer te mogen begroeten om er een fijne, muzikale kerstbijeenkomst van te maken. Om ca. 18.30 uur start het korps met het spelen van kerstmuziek en vanaf 18.45 uur begint de samenzang.
Tot 17 december.

De oecumenische volkskerstzangcommissie (Tineke, Frans, Weiko, Jan Albert)

UIT DE KLEINE COMMISSIE EN DE BEHEERCOMMISSIE

De startdag die eerst op 10 september met een tochtje naar Witmarsums had zullen zijn ging niet door. In plaats daarvan vierden we dit twee week later na de dienst van Annie Rekker in de kerk met een gezellige maaltijd en een lezing door ds. Nick Everts.

Het blijft verwarrend wat er na 2025 gaat gebeuren: Eén gezamenlijke GDS gemeente? Of gaan we op dezelfde voet verder? Volgend jaar zijn er een aantal gezamenlijke diensten, ongeveer net zoals tijdens het 5 gemeentenverband.

Willemien is er in geslaagd het preekrooster voor 2024 al weer helemaal ingevuld te krijgen en Anneke en ik zullen weer om en om op het orgel spelen. Nu bij de kerstvieringen zal ook het kerstkoortje weer optreden.
6

Een groep studenten van de Hanzehogeschool gaat een onderzoek doen bij ons, over wat mogelijkheden zijn van ons gebouw en dat dan in samenwerking met de Gouden Leeuw. Dit alles onder leiding van hun docente Eefje van Duin uit Noordhorn .
Wat betreft het al of niet opvangen van een asielzoekers-gezin in de Schuilplaats: Wij zijn in onderhandeling met de burgerlijke gemeente over onder welke voorwaarden dat kan. Ds Saapke van der Meer heeft ons hierbij erg voortreffelijk geholpen. Helaas heeft zij haar aanstelling als 2e regiopredikant bij de Gds moeten opzeggen zodat wij verder op ons zelf zijn aangewezen, maar steun van mensen uit het dorp is toegezegd.

Vredesweek
‘Pax’ is een samengaan van het RK Pax Christi en het Interkerkelijk Vredesberaad
We hebben hier al voor gecollecteerd in de vredesweek in september. Maar ja, wat is vrede nu in deze turbulente tijd. En wat betekent vredesgemeente zijn, wat de doopsgezinden toch van oudsher wilden zijn? En eind december is er een tentoonstelling over de slag bij Noordhorn in onze Vermaningdoor een of andere plaatselijke commissie. We verhuren de kerk voor evenementen en dat is deze daar één van. Het doopsgezind vredesgetuigenis wordt daarbij wel genoemd.

En 21 januari is de World Fellowship day. Thema: Mozaiek
MOSAIC: Becoming a part of God’s bigger picture Mennonite World Conference has many members, each one different from the others, and yet together the members create a beautiful picture of the body of Christ. Biblical texts : Old Testament: Job 42:1-6 , Psalm: Psalm 8, Gospel: John 10:14-16, New Testament: Ephesians 4:1-16

Zo dat was het weer, we moeten maar zien wat het nieuwe jaar ons brengt.

Jan Albert
7
Doopsgezinde gemeente Westerkwartier
september, oktober, november 2023

Data:
9 september: openmonumentendag
10 september Startdag o.l.v. ds. Nick Everts en ds Flora Visser
1 oktober Broederschapsdag in Groningen

Inhoud
2-3 Voorwoord: ‘Overweldigend’’
3-4 Bericht vanuit de ‘Kleine commissie’
5-6-7 Jolan Gaaikema op de buitendag van de GDS
8 Preekrooster en verjaardagen
9-10 Rondom de Vermaning: Geschiedenis van gemeente Den Horn


kerkdienst 23 juli in kleine bijeenkomst

1

VOORWOORD

OVERWELDIGEND

Het zomerprogramma van kerken in de stad Groningen bracht mij meteen in beweging. ‘Overweldigend’, dat thema raakte me en binnen de kortste keren associeerde ik erop los, zowel in positieve- als negatieve zin. Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat ik met de negatieve aspecten van start ging. Hoe dat komt? Ik denk dat het te maken heeft met de verwarrende, gecompliceerde en zeker ook angstige situatie waarin we ons momenteel bevinden.

Overweldigend en dat op zoveel terreinen, zoals de gigantische problematiek met betrekking tot het klimaat, het gewelddadige op zoveel plekken in de wereld, de nabije oorlogssituatie, de toenemende onvrede... Terwijl ik zo bezig was vroeg ik me uiteraard af: staat daar ook nog iets positiefs tegenover, of is het alleen maar ellende, kommer en kwel?

Overweldigend hoe mensen zich inzetten voor belangrijke projecten, voor een leefbare wereld, voor meer menselijkheid.

Ja, en hoe staat het met mijn geloof? Is er overheersende twijfel en beweegt het zich zelfs in de richting van ongeloof?

Wat zijn de positieve aspecten waar ik me als gelovig mens aan optrek? Daarbij denk ik aan al die mensen die zich hoe dan ook niet laten ontmoedigen, die volhardend proberen te zijn, tot zelfs de inzet van hun eigen leven.

Te midden van het respectloze dat hier en daar angstwekkende vormen aanneemt, raken we gelukkig ook vervuld van diep respect wanneer mensen ons het tegendeel laten zien.

Met een heel klein groepje waren we bijeen in een zaaltje van de Martinikerk, waar we in het kader van het zomerprogramma met elkaar van gedachten wisselden over het thema ‘Heerlijk zonder grip leven!’ We hoorden hoe de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter (schrijver van de bestseller Vertroostingen),
2
de Japanse theoloog Kosuke Koyama en de jonge theoloog Tim Vreugdenhil alle drie spraken over het begrip ‘grip’. Daarbij speelde ook het boek van Frits de Lange ‘Overweldigend, leven met wat je niet in de hand hebt’ een rol.

Hoe houden we grip op het leven?

Wat zegt Jezus daarover in de Bergrede? Het bekende gedeelte over Bezorgdheid, maak u geen zorgen voor de dag van morgen, want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Belangrijk daarbij is: wat heb ik wel in de hand en wat kan ik niet in de hand hebben? De machten en krachten die buiten mijn vermogen liggen. Toen kwam ook het lied voorbij ‘God schenk ons de kracht, dichtbij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven’ (Lied 418).

Het besef dat ons leven niet maakbaar is of te plannen. Dat doet ons eens en temeer realiseren hoe kwetsbaar wij zijn. De destijds bekend Okke Jager schreef het boekje ‘Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens!’

De woorden van de dichter Dieter Trautwein in het zojuist genoemde lied bepalen ons bij dit: ‘Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer’.

Vasthoudend zijn in de kracht van die overweldigende liefde!

Ds. Renze Pieter Yetsenga

VANUIT DE COMMISSIE TOT BEHEER EN DE KLEINE COMMISSIE ( VOORHEEN KERKENRAAD)

Er zijn contacten geweest met de organisatie ‘Thuisgevers’ voor opvang van statushouders in de Schuilplaats. Een douche is inmiddels aangelegd.
3
De Kerk zelf is meer geschikt gemaakt voor verhuur-middagen door aanleg van een klein ( geschonken) afwas machientje.

Op 2 juli was de buitendag van de GDS in Stadskanaal een deel-verslag ziet u verderop in dit blad
Er was ook een lezing over slavernijverleden
En na afloop kon men met de stoomtrein een reisje maken naar Veendam en terug. Een impressie daarvan ziet u in een filmpje door mij gemaakt, op onze website. ( onder agenda, omdat daar verder niet anders te vermelden viel).

Maar nu wel:
1,2 en 3 september zal er een bijzondere tentoonstelling zijn in onze kerk van schilderijen van Leonie Gort. (Zie ook www.leoniegort.nl )

Op 9 september is de open monumentendag met Oerbrood en het migratieverhaal van de Mennonieten. .

Op zondag 10 september is de startdag, we gaan dan naar Witmarssum en Pingjum, o.l.v ds Nick Everts en da Flora Visser uit Witmarsum.
14.00 vertrekken uit Noordhorn met enkele auto’s.
15.00 - 17.00 Witmarsum en daarna Pingjum.
17.15 terug naar Noordhorn.
18.15 - eventueel frietjes (of iets anders) eten in de Gouden Leeuw. [en in onze kerk is die zondag een djembee-sessie van rederijkerskamer Eendracht].

Ds. Yetsenga viert eind oktober zijn 50 jarig predikantschap en deelt dat in de dienst op 29 oktober met ons.

In de week voor kerstmis is er bij ons een expositie over de slag bij Noordhorn.
Het vredesgetuignis van de Doopsgezinden staat daar haaks op. Daarom wijden wij daar ook aandacht aan.
4

GDS BUITENDAG 2 JULI STADKANAAL

Workshop van Jolan Gaaikema over: Gemeenteopbouw in Suriname en toepassing voor de regio
met dia’s van de gemeente in Suriname

Zij ging voor hulpwerk naar Suriname. In Suriname heeft zij een nieuwe doopsgezinde gemeente gesticht, in het plaatsje ‘Onverwacht’, aan de weg naar het vliegveld Zanderij, ongeveer 30 km van Paramaribo.

De meeste leden zijn Marrons. Ze nam 12 kinderen in huis, meest wezen. Ze organiseerde Huiswerk begeleiding voor 50 kinderen. Kniplessen ( naailessen mocht het daar niet heten ), Dansles en zang Zo ontstond uit Doopsgezinde activiteiten een gemeente, met 25 dopelingen, en 18 opgedragen kinderen.

De gemeente kwam bijeen op haar veranda van haar huurhuis, bij haar vertrek moest een andere plek worden bedacht, toen bouwden ze een kerk van 6 bij 6 meter, van de opgeheven gemeente Gorredijk kregen ze daarvoor €10.000,-. De kerk is gebouwd door haar opvolger, een meubelmaker, met een groep van 4 mannen en is gebouwd tussen de Marron huisjes en heeft een buitentoilet. De kleinste banken staan vooraan voor de kinderen. Kinderen blijven in de dienst, want dat is hun kapitaal. Ze laat ze lopen en tekenen, palmpasen versieren en dergelijke. Haar opvolger is meubelmaker Vincent Adipi. Hij mag nog niet dopen want hij is nog niet afgestudeerd. En hij was tijdelijk uitgeschakeld door post-covid klachten. De voorzitster/ kosteres is analfabeet maar kan goed dansen en voorbidden, zodat er nu wel iets gebeurt.

Er komen 20 to 30 personen in de dienst inclusief kinderen. Er was Kinderopdracht, een dansgroep en een zanggroep. Je kunt Kinderen met 12 jaar hun belijdenis laten schrijven. Kinderen worden gedoopt vanaf 12 jaar dat omdat ze het zelf wilden. Als ze te lang wachten worden ze als pubers ingeschakeld bij heidense Winti rituelen, tegen boze geesten, maar als ze gedoopt zijn hoeft dat niet meer. En er wordt dan geen druk meer uitgeoefend vanuit de ouders.
5

Leuke dienst
De dienst moet leuk zijn. Zang met gitaar. Er is Avondmaal om de zes weken, met bekertjes gekregen van Veendam Stadskanaal met druivensap en niet een bodempje maar een volle bekertjes. Veel kinderen worden verwaarloosd en krijgen bij hen dus wat opvang.

Doopvond
Hoe bouw je een gemeente, met geld van de opgeheven gemeente ‘t Bildt voor een doopvond, de houtsnijder is ook lid geworden in 2022. De jeugdleidster knutselt met de kinderen, organiseert en maakt kleurplaten.

Analfabeten cursus
Want de kracht van de gemeente is te kijken naar alle talenten van de mensen. Kijk hoe doopsgezinden vroeger taken kregen: brandwacht , wijkverpleegster . Men is in Nederland vaak teveel bezig met geloof in plaats van met talenten. Ook als er geen volle kerk is, dan is er toch veel activiteit, wat kan iemand wat vind hij of zij leuk. Een activiteit zoals bijvoorbeeld de Doperse Dis. Geloof in God is geloof in je medemens en geloof in jezelf. De meubelmaker heeft ook de kerk gebouwd. Het vrijwilligerswerk naar de kerk brengen. Met huiswerk begeleiding les, voorlezen, pianospel, kleding herstel. Iemand vindt iets leuk om te doen.

Hoe doe je dat talenten zoeken: Wat is er niet? Waar is behoefte aan? Daar: huiswerk begeleiding door gepensioneerde onderwijzers, dansles, gratis schilderles, knutselclub. Er zijn veel gaten van in de sociale zorg en het onderwijs.

Noden:
Kijken wat iemands talenten zijn: Ze is begonnen met een meisje dat dansles kon geven en geld nodig had - welke noden je dan koppelt aan je eigen idealen.

Koken voor danklozen, met inbreng van levensmiddelen.
Als predikant in Hoofddorp begon ze met cursus in speksteen beeldhouwen, daarnaast met klei.

Pastoraat kost teveel tijd van dominees, maar veel anderen kunnen ook wat. En te zeggen dat het niet meer gaat, gaat te snel in Nederland.
6

Met pensioen
Jolan Gaaikema heeft na haar vervroegd pensioen, nog weer 10 jaar in Suriname gewerkt. Zie ook: https://www.colorfulchances.com/

En op deze website lezen we:
Momenteel zijn we actief in Suriname in Paramaribo, Onverwacht, Sunny Point, Pont Buiten, Sofiaslust, Goejaba, Nieuw Aurora, Tjari Kondre, Moitaki, Nieuw Nickerie en Moengo en in de loop van 2023 ook in Julianadorp, Lelydorp, Bernharddorp en Zanderij.

We stimuleren mensen van alle leeftijden om hun talenten te benutten en potentieel te vervullen door danslessen, huiswerkbegeleiding, naailessen te geven. Ook willen we ieders kan sen vergroten door goede voorlichting en EHBO-lessen.

Daarnaast bieden wij hulp aan tienermoeders en moeders van jonge kinderen en geven wij hun les in de verzorging van hun kleine kinderen.

Ook organiseren wij soms sanitaire projecten en hygiëne-projecten, omdat zonder goede hygiëne en zonder goede sanitaire voorzieningen de gezondheid in gevaar komt.

Zie ook (dezelfde website):
www.veelkleurigekansen.nl
8

DOOPSGEZINDE GEMEENTE DEN HORN

Na in het vorige nummer geschreven te hebben over de Doopsgezinde Gemeenten Pieterzijl en Grijpskerk, heb ik u beloofd deze keer van Den Horn te vertellen. Ook deze Doopsgezinde Gemeente wordt beschreven in The Mennonite Encyclopedia; een boekwerk bestaande uit vier omvangrijke delen.

Oorspronkelijk behoorde deze Gemeente tot de Vlaamse Doopsgezinden en bestond al in de 17e eeuw. Van de begintijd is vrijwel niets bekend. Tot 1829 werd de Gemeente bediend door niet opgeleide, niet gesalarieerde predikers. De eerste prediker die een klein traktement ontving was Jan Geerts, die de Gemeente diende tot 1788. De laatste niet opgeleide prediker was Jan Tjerks Vermaning, werkzaam in de Gemeente van 1799 tot 1829. Tijdens zijn pastoraat nam het aantal leden toe van 50 naar 90.

De eerste predikant, opgeleid aan het Doopsgezind Seminarie in Amsterdam was Jacob Dirks Huizinga, van 1835 tot 1844. Hij is afkomstig uit de Groninger Doopsgezinde familie Huizinga. Professor J. Huizinga, schrijver van het beroemde boek Herfsttij der Middeleeuwen behoort tot dezelfde familie. Denk ook aan Melkemaheerd en Huizinge.

In 1860 werd er een nieuwe Vermaning gebouwd. Pas in 1906 kwam er een orgel in het kerkje (later verkocht aan het kerkje van boer Harkema, ten noorden van Aduard). In 1893 besluit de Gemeente te gaan zingen uit 119 Christelijke Kerkgezangen. Zij laten daartoe samen met de Doopsgezinde Gemeenten Alkmaar, Arnhem, Deventer, Groningen, Haarlem, den Helder (Huisduinen), Leeuwarden en Wolvega een eigen bundel drukken in Groningen, bij de firma De Boois (R. Hoekstra).

Er bestaat een indrukwekkende lijst van predikanten, vanaf 1706. De namen in de twintigste eeuw:
F.F. Milatz (1905-1910),
H. Schuurmans (1910-1912),
J.A.P. Bijl (1914-1927),
Rein Douwes Boersma (1929-1936),
Johannes Sjouke Postma - tevens hulppredikant van de Doopsgezinde Gemeente Groningen (1937-1940),
Stado Jan Verveld (1940-1956). Hij ging bij zijn vertrek over naar de
Gereformeerde Kerk Synodaal.
Sibold Sicco Smeding (1956-1960), vertrok naar de Doopsgezinde Gemeente Rottevalle/Witveen.
Bart Couperus (1961-1966, vertrok naar de Doopsgezinde Gemeente Den Haag.
Hilda Alida Schiere-Leyns (1968-1978). Zij ging daarna met emeritaat.

De Vermaning in Den Horn staat er nog en wordt bewoond evenals de aangrenzende voormalige pastorie. Op de begraafplaatsen van Leegkerk en Lage Meeden vinden we grafzerken met bekende namen.

Renze Pieter Yetsenga10


Doopsgezinde gemeente Westerkwartier
juni, juli, augustus 2023

Data:
3 juni braderie Langestraat Noordhorn
11 juni herdenken zr Fr v.d.Hoek
18 juni Raad van Kerkendienst Zuidhorn o.l.v Nick Everts
2 juli Buitendag GDS

Inhoud
2-3 Voorwoord: ‘een geweldige windvlaag’
3 Woorden aan het begin
4-5 Bericht vanuit de ‘Kleine commissie’
6-7 In memoriam Froukje Remina van der Hoek -Medendorp
8-9 Rondom de Vermaning: Geschiedenis van gemeente Grijpskerk-Pieterzijl


2

VOORWOORD

EEN GEWELDIGE WINDVLAAG

Het Pinksterverhaal is bekend genoeg. Toch blijft er altijd aarzeling, want wat betekent dit voor ons als hoorders? Ja, wat is het eigenlijk?
Is het verhaal meer dan een beschrijving van onbegrijpelijke uiterlijkheden en een wonderlijke beschrijving van een talenspel?

Van de drie grote feesten is Pinksteren in de kerk vanouds het minst populair.
Anderzijds is er de wereldwijd snel groeiende pinksterbeweging en charismatische beweging en ook buiten de kerk is er bijzondere aandacht voor spiritualiteit en beweging. In dit klimaat vieren wij Pinksteren.
Hoe staan we ervoor? Toch vervuld van hoop, toch ons verlangen om opnieuw in beweging te komen, of zijn we cynisch geworden, heeft onverschilligheid de overhand gekregen?
Dat we elkaar de vraag durven te stellen: wordt het nog wat of wordt het hem niet meer?

Terwijl de Geest in het Johannesevangelie persoon is (pleitbezorger, leraar, wegwijzer) is hij in Handelingen 2 veeleer onpersoonlijke kracht.
Zijn komst is als de komst van een hevige windvlaag. Geest betekent letterlijk ademtocht.
De Geest is levensadem. Mensen raken ervan vervuld, ja en de Geest wordt over ons mensen uitgegoten.
Wat is het de moeite waard om je te verdiepen in de diepere betekenis van dat gebeuren op Pinksteren! We vervallen veel te gemakkelijk in opmerkingen als ‘tja, ik weet het niet hoor’, ‘voor mij allemaal te hoog gegrepen’.

Je moet eens even na gaan denken wat er gebeurt wanneer we de goede geest in ons dagelijks bestaan geen richtsnoer meer willen laten zijn.
In de Brief aan de geloofsgemeenschap van de Galaten staat immers: De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Stel je eens voor dat we met z’n allen besluiten om daar voortaan maar niet meer uit te leven.
Het zijn belangrijke elementen in ons leven, ‘wind’ en ‘vuur’.
Bij vuur kun je denken aan warmte en licht. Je kunt het niet grijpen, maar je voelt het wel. Vuur is aanstekelijk, grijpt om zich heen, gaat als een lopend vuur rond en het heeft brandstof, ruimte en lucht nodig om te blijven gloeien. Zo komen er als vanouds bij de uitwerking van vuur beelden naar boven die iets vertellen over de Geest.
Dat geldt ook voor de wind als een steuntje in de rug, als energiebron. Wind brengt in beweging, waait het stof weg en je hoofd schoon, beneemt je soms de adem.
Wind geeft uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen als je strijdt om dwars door de storm toch je bestemming te bereiken.
De Geest die ook Jezus bezielde vraagt ook ons om mee te doen, in hetzelfde engagement voor de zaak van de GOD van liefde en vrede.

Ds. Renze Pieter Yetsenga

3

Woorden aan het begin

Ruimte waar het licht kan komen, wind kan waaien, adem stromen.

Ruimte die doet leven.

Stilte waar je God kunt horen, open hart en open oren.

Stilte om te zijn.

Licht waarin wij samen staan, Geest van God, raak gij ons aan.

Dat wij open gaan.

Gedicht bij het begin van de preek van ds Christien Schlette4

Vanuit de kleine commissie en de commissie tot beheer.

In zo’n 3 maanden gebeurt er toch weer veel. Avondmaal, de paasmaaltijd werd koffie met heerlijk gebak, 8 kerkdiensten. En het overlijden van ons oudste lid zr Frouwkje van der Hoek.

Op 3 juni is er een braderie in de Langestraat. Onze kerk is dan ook open voor WC gebruik en koffie met koeken. Een ideeënbus voor hoe de kerk nog meer verhuurd of gebruikt kan worden hangt daar dan ook.
Op 18 juni om half 10 gaat ds Nick Everts voor in een dienst van de Raad van Kerken in Zuidhorn. En op 28 mei Pinsteren stopt de gemeente N-O-Nederland dat is Stadskanaal. Zij gaan op in de regio-gemeente. Een tijdpad voor de overige gemeenten in de provincie Groningen van de GDS gaat tot 2025, met de bedoeling tot vergaande samenwerking te komen in die tijd.

In 1998 hebben wij het Charter van Groningen ondertekend voor opvang van vluchtelingen, waarbij toen ook de stichting Inlia is opgericht. De mensen van Inlia hebben wij nu gevraagd naar de Schuilplaats te komen kijken of het geschikt zou zijn voor opvang van een gezin met kinderen o.i.d. Dat is het geval. We zullen nog een eenvoudige douche aanleggen.
De Schuilplaats gaat verhuurd worden voor opvang van vluchtelingen. Telkens voor een korte periode, zolang ze in procedure zijn.
Renée en ik zijn bij een vergadering van de Raad van Kerken geweest, ook om te vragen of ze ons kunnen helpen met de personele begeleiding van de vluchtelingen. Jannie Werksma uit Noordhorn heeft toegezegd en het Kerkelijk Platform Westerkwartier van Klaas Wildeboer zal ook kijken hoe zij ons kunnen helpen hierbij.

Dan is voor de verzekering Laurens Strabbing van Donatus twee en half uur langs geweest, voor volledige inventarisatie van gebouw, bijbels en avondmaal goederen. Ook de nieuwe situatie van de Schuilplaats is daarin meegenomen.

En de week ervoor kwam Hanna Melse van het museum het Catharijneconvent in Utrecht, die in opdracht van het ADS alle kunstschatten in doopsgezinde gebouwen inventariseert. Ook die was daarmee twee en half uur bezig. De lijst die zij maakte was ook al doorgestuurd naar Donatus. Vlaggen, borden, prenten, tinwerk etc.

Het Museskoor dat op vrijdagen onze Vermaning huurt heeft ons een piano in bruikleen gegeven die er vorige maand geplaatst is.
Het Museskoor heeft er vrijdagmiddag 26 mei haar afsluitend concertje voor dit seizoen, gegeven.

De kleine commissie heeft vergaderd op 5 april en straks opnieuw op 7 juni.
De commissie tot beheer vergadert op 6 juni.

Jan Albert6

IN MEMORIAM FROUWKA REMINA VAN DER HOEK-MEDENDORP

In het zicht van haar honderdste geboortedag overleed op 29 april Frouwkje van der Hoek.
Zij werd op 14 juli 1923 in Zuidlaren geboren, als dochter van Pieter Hendrik van der Hoek en Remina Reinderdina Fennechien Kloen. Afkomstig uit een familie van molenaars en molenbouwers. Op de dag van haar uitvaart stond molen De Wachter in Zuidlaren in de rouwstand. Haar broer Diederik bouwde bijvoorbeeld ook de molen in De Keukenhof, Lisse; op Aruba en molen De Zwaan in Holland, Michigan. Op 4 mei konden wij afscheid van haar nemen in de oude Vermaning in Grijpskerk en op 5 mei in de aula van crematorium De Wâldhôf, Opeinde, Drachten. Daar kwam in de afscheidsplechtigheid haar leven in vele facetten voorbij, met een prachtige fotopresentatie en warme, liefdevolle toespraken.
Frouwkje was zeer verbonden met onze Doopsgezinde Gemeente in het Westerkwartier. Toen zij trouwde met Egbert van der Hoek gingen zij eerst naar de kerk in Visvliet, maar na een kennismaking met de Doopsgezinde Gemeente was het duidelijk. “Daar voelden wij ons thuis”, zei ze tegen mij. Vanaf de boerderij in Pieterzijl gingen ze naar de Vermaning in Grijpskerk, waar ze ook de zondagsschool verzorgde. Hun huwelijk werd gezegend met zeven kinderen. Perioden van groot geluk en licht, maar ook de dalen van diepe duisternis werden haar niet bespaard. Daarom klonk ook het lied ‘Blijf mij nabij wanneer het duister daalt’.
In 1975 verongelukte hun zoon Hans en in 2021 overleed zoon Kees. Ook het verlies van haar man Egbert in 2012 betekende groot verdriet. Zij was er dankbaar voor dat ze de kracht mocht ontvangen om de draad van het leven steeds weer op te pakken. Actief in het leven op talloze manieren. Als onderwijzeres, invallen op heel veel scholen; met de bus mee naar de landelijke demonstratie tegen de kruisraketten in Amsterdam; asielzoekers in en om Grijpskerk opvangen en wegwijs maken; vluchtelingenwerk enz. Zij was een vrouw van horen en doen. Daarom las ik aan het begin van mijn overdenking het bekende gedeelte uit de Brief van Jacobus, waar wij worden opgeroepen geen vergeetachtig hoorder te zijn. De woorden die wij horen moeten een vervolg krijgen in daden. Zo hebben we haar leren kennen als een vrouw met een geweldige inzet. Broos en teer deze laatste jaren, maar nog steeds met een ongelofelijke kracht. Ook in het crematorium klonk het bekende ‘Ik voel de winden Gods vandaag, vandaag hijs ik het zeil en zeil de haven uit’. Die woorden zijn volledig op haar van toepassing. Zo waren we bijeen, met verdriet, maar zeker ook met grote dankbaarheid voor alles wat ze voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen heeft betekend. Ook wij in onze Doopsgezinde Gemeente zullen haar terdege missen. Wanneer ik aan haar denk zijn er die woorden uit het Nieuwe Testament: ‘Ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden’. Zo is zij ingegaan in Gods eeuwige liefde en vrede. Haar nagedachtenis zij ons tot zegen.

Ds. Renze Pieter Yetsenga

8

RONDOM DE VERMANING

Ja, zo heet ons gemeenteblad. Maar wat weten wij eigenlijk van de Vermaningen die rondom ons kerkje in Noordhorn hebben gestaan. Kennen we de geschiedenis van de oorspronkelijke Doopsgezinde Gemeente Pieterzijl? Ik was onlangs voor het eerst in de oude Vermaning in Grijpskerk, maar nu eerst iets over Pieterzijl. In The Mennonite Encyclopedia (vier dikke delen) staat onder Pieterzijl :

Pieterzijl, een klein dorp in de provincie Groningen, dichtbij de Friese grens. Tot 1892 was hier een Doopsgezinde Gemeente. Over de geschiedenis van deze kleine geloofsgemeenschap is niet veel bekend. Het ontstaan ligt ergens in de 16e eeuw.
In 1664 werd er een Vermaanhuis gebouwd. Die bouw had nog veel voeten in de aarde, want Doopsgezinde Vermaningen mochten niet zichtbaar zijn. Het is niet duidelijk of de leden van de gemeente dit proces wonnen. Hoe het ook zij, in de 17e eeuw behoorde de gemeente tot de Vlaamse richting. In die tijd droeg de gemeente de naam van De Waarden en Pieterzijl. Veel leden van de familie De Waard behoorden tot deze gemeente. Jacob Symons (1726-1760) en zijn zoon Jan Jacobs de Waard (1753-1790), allebei landbouwers, waren predikers van de gemeente.

In 1815 werd er een Vermaning in Pieterzijl gebouwd. In 1827 waren er 21 gedoopte leden, 65 in 1849 en 82 in 1860. Gerben Cornelis van Grouw was de eerste gesalarieerde prediker. Hij diende de gemeente van 1792-1814. Vervolgens was Jan Frederik Boersema de eerste prediker die zijn opleiding had gevolgd aan het Doopsgezind Seminarie Amsterdam. In 1891 werd er in Grijpskerk een nieuwe pastorie gebouwd en in 1892 werd de Vermaning in Pieterzijl steen voor steen afgebroken en herbouwd in Grijpskerk. Het verhaal gaat dat de toenmalige predikant S.F. van der Ploeg het te bezwaarlijk vond om vanuit Grijpskerk de predikdienst in Pieterzijl te verzorgen. Zo werd de Vermaning in Grijpskerk op 30 november 1892 in Grijpskerk “ingewijd” en kreeg de gemeente de naam Grijpskerk en Pieterzijl.

Grijpskerk, een dorp in het westen van de provincie Groningen. In het begin van de reformatie doopte Leenaert Bouwens 5 mensen in Niezijl, 1 in Lutjegast, 18 in Visvliet en 8 in Grijpskerk. Zij verenigden zich in de gemeente in Pieterzijl. Dit was de Humsterland Vlaamse Sociëteit. In Grijpskerk groeide het ledental van 24 naar 80 in 1927, toen de gemeente de nieuwe naam Grijpskerk en Pieterzijl kreeg. Ds. S.F. van der Ploeg (1889-1892) had een groot aandeel in de verandering en hij werd opgevolgd door Ds. A. Gerritsma (1894-1935).
Daarna diende Ds. Cathrien W. Brugman de gemeente (1940-1945). Ds. S. S. Smeding diende de gemeente vanaf 1946 vanuit Noordhorn. De volgende keer schrijf ik over Den Horn, waar ook nog steeds een Vermaning staat.

Ds. Renze Pieter Yetsenga


De Vermaning werd verhuurd voor een maaltijd


Paaskoffie met gebakDoopsgezinde gemeente Westerkwartier
maart, april, mei 2023

Data:
6 april 19.30 uur Witte Donderdag, Avondmaal
9 april 9.45 uur Pasen, vooraf koffie met paaskoek,
7 mei 14.00 uur 3kerkenconcert in Sappemeer (DG-Rk-NH)

koffieochtend
4 april o.l.v ds Renze Yetsenga

Inhoud
2-3 Voorwoord: ‘Einde en een nieuw begin’
4-5 Bericht vanuit de ‘Kleine commissie’
6 Gedicht: ‘Want als Hij is opgestaan vannacht’
7-8 Bij het afscheid van de kerkenraad
8 Verjaardagen
9 Preekrooster

1

VOORWOORD

VAN GEDENKEN, VIA KERST NAAR EEN NIEUW JAAR
EINDE EN NIEUW BEGIN

Terwijl ik dit schrijf in de periode na Kerst en we teruggekeken hebben op het jaar dat voorbij is - en wat voor een jaar! - leven we nu nog maar korte tijd in het nieuwe jaar.
Het blijft spannend en de vraag hoe alles zich zal ontwikkelen, of er belangrijke problemen zullen worden opgelost, blijft ons bezig houden. Ik was mijn boekenkast weer eens aan het opruimen en kreeg het boek Einde of nieuw begin van Feitse Boerwinkel in handen, waarin de vraag die hij stelt nog zo actueel is. Die zin: ‘Wat is er aan de hand, als praktisch op elk gebied van onze samenleving we uit elkaar worden gedreven en aan tegengestelde polen belanden? Verbitterde conflicten en dodelijke spanningen’. Hij schrijft over een hevig schokeffect, dat mensen denken dat het einde der tijden nabij is. De auteur laat zien dat deze eindes ook mogelijkheden in zich bergen van een nieuw begin.
Een nieuw begin. Hoe staan we erin? Is het zo als in Lied 753, (Er is een land van louter licht), waar in het vierde couplet staat:

Maar ach wij stervelingen staan
hier huiverend terzij
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

2
Het is een lied dat voorafgaat met een gebed.

God, onze Vader, van U zijn de eeuwen en de tijden,
de dagen en de nachten.
Laat niet toe dat wij leven alsof wij niets meer te verwachten hebben.
Wek in ons hart de heilzame onrust omwille van het uur
waarop uw Zoon zal wederkomen,
Jezus Christus, onze Heer.

Die wederkomst, daar kan ik me weinig bij voorstellen, hoe dat zou kunnen zijn, maar wel is er die essentiële zin: ‘Als hij komt, zal hij dan geloof vinden op deze aarde?’
Geloof, hoop, liefde in plaats van het tegenovergestelde, het onmenselijke, haatdragende.
Hoe gaan ook wij in onze Doopsgezinde Gemeente de toekomst tegemoet? Zijn we bereid naar elkaar te luisteren en waar mogelijk er te zijn voor elkaar in de goede- en kwade dagen van ons bestaan? Kunnen we tegen elkaar zeggen waarnaar wij verlangen?
Het heeft allemaal te maken met vertrouwen.
Dietrich Bonhoeffer zijn Nieuwjaarslied (511)onderstreept dat.

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Ds. Renze Pieter Yetsenga
3

VANUIT DE KLEINE COMMISSIE, VOORHEEN DE KERKENRAAD.

Op 22 januari werd de WFD World Fellowship Day, bij ons in GDS gebied gevierd in Middelstum. Het was een gemoedelijke bijeenkomst met alle oude bekenden uit destijds het 5 gemeenten verband van Middelstum, Eenrum Zeerijp-Zijldijk ect. plus Haren, Groningen en Roden.

Nick Everts daagde ons uit niet langer het Jengaspel te spelen waarbij telkens een blokje uit de toren wordt getrokken tot die omvalt maar op tijd de bakens te verzetten. Hoe dat dan moet is natuurlijk de vraag, daarover werd gepraat in discussie groepjes, wel gezellig maar oplossingen lagen niet voorhanden. Wel werd het nieuwe regionale gemeentenblad gepresenteerd. Dat moet straks zo tegen de zomer definitief uitkomen.

29 januari werd in de Doopsgezinde kerk in Sappemeer het toneelstuk “Ontmoeting met gevolgen” opgevoerd over het leven van de vrouw van Menno Simons, Geertruydt Jansdochter Hoyer. Korneel Roosma speelde alle rollen. Een indrukwekkend toneelstuk.
Een video is opgenomen door mij.

Op 1 en 8 februari waren in onze kerk bijeenkomsten van de Raad van kerken o.l.v. Henk Poll , met een verhelderende kijk op het bijbelboek Openbaringen.
En op 5 februari in onze kerk ‘s avonds een Iona- dienst ( met liederen uit de Iona bundel).

Vergaderingen waren er op: 17 januari, de laatste kerkenraadsvergadering en op 31 januari een vergadering van de nieuwe beheercommissie met de oude kerkenraadsleden voor overdracht. In de commissie werd daarna gebrainstormd over allerlei activiteiten in de kerk. Op 8 februari dan de ledenvergadering waarbij afscheid genomen werd van de oude kerkenraad.

Op 10 februari een koffie ochtend met ds Nick Everts en op 20 februari in Haren een vergadering van GDS/ beroepings- begeleidings commissie op weg naar één regionale gemeente misschien.

Tenslotte was op 5 maart het afscheid van dominee Geert Brüsewitz in Groningen, met heel veel aanwezigen. Humorvol en weemoedig.

J.A.B.

(ZieAfscheid G.B. )
5

PASEN 2023

Want als Hij is opgestaan vannacht
Dan ook onze moed
Om te doen als Hij

Want als Hij is opgestaan in deze vroege ochtend
Dan ook onze wil
Hem te volgen

Want als Hij is opgestaan
Dan ook ons geloof
Dat het donker niet het laatste woord spreekt
Als er iets nieuw is deze dag
Is het onze liefde
Geboren uit Hem
En bestemd voor de wereld
Want als er iets is opgestaan

Is het ons antwoord op:
“heb je me lief?”

Uit: intercity bestemming Pasen. 6

BIJ HET AFSCHEID VAN DE KERKENRAAD

Beste Gemeenteleden

Nu richt ik mij in het speciaal tot de leden van de kerkenraad Renée, Joke, Jan, Tineke en Rudolf
Officieel zaten alleen Renée, Joke en Jan erin en hoewel Jan eerst zei niet bij de vergaderingen aanwezig te willen zijn, is hij er vooral het laatste jaar continue bij geweest en Tineke die officieel niet in de kerkenraad zat was er ook altijd bij en nam daarin ons alle werk als notuliste uit handen.
En Rudolf zat er niet in maar deed niettemin alle noodzakelijk klusjes van opvangen van de man voor het onderhoud van de kachel tot elke dienst de koffie zetten.
Dan hadden we Joke de stille kracht op de achtergrond die alle inkomende en uitgaande post bewaakte en Renée die ons zo goed toespreekt aan het begin van de kerkdienst en alle lief en leed bewaakt en de bezoek regelingen met dominee Renze Yetsenga bespreekt.

Samen hebben we deze gemeente weer tien jaar in de benen gehouden.
Maar nu vonden jullie het genoeg. En ja alleen met een roulerende kerkenraad is er hoop op toekomst .
Maar goed, nu is er een beheercommissie, waarvan de kleine commissie de kerkenraads-taken waarneemt.
En we hebben de GDS-regiopedikant Nic Everts, en de stichting Oude Groninger Vermaningen.
We moeten maar zien waarheen dat ons voert. 7
Nu nemen we afscheid van jullie: Renée, Joke, Jan, Tineke en Rudolf, vroeger gaven we dan vaak een Menno 500 lepeltje, maar die zijn op. Ik heb het daarom maar gehouden bij een boekenbon en voor elk en een bloemetje.
En voor Rudolf is er een boekje met graven van beroemde Groningers als dank voor het werk in het Gravenfonds Wij willen jullie bijzonder bedanken voor het vele werk

Jan Albert


9


Doopsgezinde gemeente Westerkwartier
december 2022, januari, februari 2023

Data:
16 december vrijdag, Kerstavond voor Jong en Oud 19.30 uur
22 januari WFD World.Fellowship Day in Middelstum
8 februari ledenvergadering op woensdag om 14.30 uur
koffieochtenden
14 februari 2023 o.l.v ds Nick Everts
4 april o.l.v ds Renze Yetsenga

Inhoud
2-3 Voorwoord: ‘Van gedenken via Kerst naar een nieuw jaar’
4 Bericht vanuit de kerkenraad
5 Verjaardagen
6 Preekrooster
7 In Memoriam: Antje Datema-Hamming
8-9 ds Gerrit Bakker, de stichter van ons kerkgebouw
10 overdracht kerkgebouw


VOORWOORD VAN GEDENKEN, VIA KERST NAAR EEN NIEUW JAAR

Deze keer begin ik met een gedicht:
De Boot - Marinus van der Berg
Die dag vertrok weer een boot uit de haven
Waarheen?
Dat wist men ongeveer wel.
Wat men mee zou maken... wist niemand.
Hoe zou de zee zijn?
Kalm of stormachtig?
Zou men andere boten zien?
En de wind?
Zat ‘ie in de zeilen?
Zou het dobberen worden of
zou de boot zich krachtig
verplaatsen van land naar land?

Er zal zoveel spelen.
Niemand weet wat,
Niemand weet hoe hard het worden kan,
Niemand weet hoe mooi,
Niemand weet.
We kunnen alleen vertrouwen
Geloven in onze boot,
Geloven in zijn opvarenden,
Geloven in vertrouwen op elkaar
en weten dat liefde
een goede wind kan zijn over woelige baren.
Een gedicht over ons leven.
Wat we meemaken, wat we moeten beleven.
Hoe we ook in verwarrend, onzekere tijden moeten proberen goede koers te houden. 2 Aan het einde van het kerkelijk jaar gedenken we onze dierbaren, we gaan ook dit jaar op naar kerst, het feest van het Licht, bevrijding en verlossing, proberen het wanhopige te doorbreken.
We bereiden ons opnieuw voor; vier adventsweken die uitnodigen tot inkeer en bezinning.
We denken aan mensen die zich bevinden in benarde omstandigheden.
Ik moet daarbij ook denken aan Dietrich Bonhoeffer, die vanuit zijn benarde positie in 1944 een Nieuwjaarslied wist te schrijven, dat we ook in ons nieuwe liedboek terug kunnen vinden (Lied 511) :

Door goede machten trouw en stil omgeven,
Behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
Zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
En met u ingaan in het nieuwe jaar.
In goede machten liefderijk geborgen
Verwachten wij getroost wat komen mag
God is met ons des avonds en des morgens,
Is zeker met ons elke nieuwe dag.

Ds. Renze Pieter Yetsenga


3

BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD

De afgelopen periode is de kerkenraad 2x bij elkaar geweest. We kijken terug op een periode waarin het één en ander is gebeurd. In september was de kerk met Open Monumenten Dag open en konden we bijna 100 bezoekers verwelkomen en op startzondag heeft Jan Albert ons, aan de hand van een door hem gemaakte film, iets verteld over de Doopsgezinde Wereld Conferentie in Indonesië.

Op 30 oktober was er een lezing in combinatie met een orgelconcert, deze middag leverde een volle kerk op.
Er is na een lange periode weer een koffie ochtend geweest onder leiding van ds. Renze Yetsenga. Voor 2023 zijn er inmiddels twee data gepland voor een koffie ochtend, op 14 februari verzorgt de regiopredikant ds. Nick Everts de ochtend, een mooie gelegenheid om nader kennis te maken en op 4 april komt ds. Renze Yetsenga. De ochtenden beginnen om 10.00 uur, noteer alvast de data in uw agenda.
Maar eerst krijgen we nog het kerstfeest, op 16 december is het kerstfeest voor jong en oud, aanvang 19.30 uur. Het koortje is al druk aan het repeteren. Het wordt vast een verrassende en gezellige avond. Eerste kerstdag gaat ds. Renze Yetsenga voor in de dienst.
Renée maakt nog steeds deel uit van plaatselijke Rd.v.Kerken en ook dit jaar is er weer een boekje uitgekomen met verschillende activiteiten tijdens de komende winterperiode. De opvang van vluchtelingen uit de Oekraine vraagt de aandacht van de Rd.v.Kerken.
De landelijke site van de ADS heeft een ander jasje gekregen dit is te zien op www.doopsgezinden.nl, zeker een aanrader om deze site eens te bezoeken. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (20 november) zijn de overledenen van het afgelopen jaar herdacht, te weten br. Westerlaan en zr. Datema. In deze dienst ging ds. Saakjen van Hoorn-Dantuma voor.
Met ingang van 1 januari 2023 draagt de huidige kerkenraad zijn taken over aan br.Jan Albert Buiskool. In verband hiermee wordt er op woensdag 8 februari om 14.30 uur een ledenvergadering gehouden. Dit is eerder niet mogelijk omdat de banken het financiële jaar eind januari afsluiten en de boekhouder daarom niet eerder zijn jaarstukken kan afsluiten om een goede overdracht mogelijk te maken. Een datum om te noteren, u ontvangt nog een officiële uitnodiging in januari. 4
Er zijn nog enkele zaken (bijv. overdracht Gravenfonds en adreswijzigingen versturen) die de aandacht vragen om een goede overdracht van de kerkenraadsactiviteiten mogelijk te maken maar dit loopt allemaal en we hopen dat één en ander goed verloopt.
Zondag 22 januari wordt World Fellowship Day gevierd in de doopsgezinde Vermaning van Middelstum aansluitend zal er een inspiratiemiddag zijn over de toekomst & kern van de doopsgezinden. Verder wees de GDS ons erop dat op zondag 29 januari het toneelstuk over de vrouw van Menno Simons wordt opgevoerd door Korneel Rozema in de kerk van DG Sappemeer, ik denk dat het zeker de moeite waard is.
Dit is mijn laatste berichtje met nieuws vanuit de kerkenraad in Rondom de Vermaning.

Tineke

5

IN MEMORIAM ANTJE DATEMA - HAMMING

Geboren : 22 maart 1930 Overleden : 4 oktober 2022

Als Doopsgezinde Gemeente namen wij op 10 oktober in de Ronde Zaal van Crematorium Groningen afscheid van ons lid zr. Antje Datema. We overdachten haar leven aan de hand van woorden uit de Eerste Corinthiërsbrief, het hoofdstuk over de liefde.
Bij haar doop- en belijdenis kreeg ze de woorden mee ‘en zie, ik ben met je al de dagen tot aan de voleinding van de wereld’. Deze tekst heeft haar in het leven vergezeld. Al heel vroeg kreeg ze te maken met het ingrijpend verlies, het overlijden van haar man Kor. Op haar 32e moest ze met hun kinderen Jaap en
Tineke proberen de kracht zien te vinden om verder door het leven te gaan. De boerderij ‘Osseweide’, waarvan ze zelf zei: ‘Daar beleefde ik mijn gelukkigste en ook mijn verdrietigste periode. Ze bewaarde het krantenknipsel dat ging over ‘Troosten’. Daaruit blijkt zo duidelijk hoe belangrijk het is om er voor elkaar te zijn wanneer verdriet in jouw bestaan de hoofdrol speelt, met daarin die kernachtige zin ‘dichtbij zijn, zonder te spreken, om een ander te laten vertellen over de pijn’.
Die woorden heeft ze bewaard, sprekend uit eigen ervaring en voor ons een wijze les. We hebben haar leren kennen als een vrouw die haar mening kort en bondig naar voren kon brengen, to the point! Zij was zeer betrokken op het wel en wee van onze Doopsgezinde Gemeente. Kordaat en met wilskracht heeft ze haar weg door dit leven afgelegd. Dat in ons leven ‘Liefde’ het sleutelwoord is. Ook als je als hele kleine- en ook grotere gemeenschap elkaar wilt vasthouden, hoe verschillend je ook bent en in het leven staat, als je de liefde niet hebt (schrijft de apostel), dan gaat het hem niet worden.
Zo hebben wij uit handen moeten geven. Het deed goed dat we ook uit onze Doopsgezinde Gemeente present konden zijn, of bemoedigende post stuurden. Haar leven dat begon op het Fransumervoorwerk als dochter van Simon Joosten Hamming en Jantina Baukelina Nienhuis, is op haar 92e tot een einde gekomen.
Met eerbied en genegenheid denken we aan haar nu zij is ingegaan tot Gods eeuwige vrede, die alle verstand te boven gaat.

Ds. Renze Pieter Yetsenga 7

BAKKER (GERRIT), GEB. 1789 TE GRONINGEN, OVERL. 28 FEBR 1871

Onlangs ontvingen wij een afbeelding van een portretje. Het bleek de eerste dominee die ook in het lijst in de kerkraadskamer hangt. Hij was zelfs de stichter van ons kerkgebouw.


Gerrit Bakker, 1789-1871, van 1818 tot 1871 leraar van de doopsgezinde gemeente Humsterland, Noordhorn.

Op 14 november 1811 gingen "Gerbrand" Bakker en Alida Sepp met attestatie van de doopsgezinde gemeente Amsterdam naar Oldeboorn..
Hij aanvaardde hij het predikambt bij de doopsgezinden te Oldeboorn in 1811. In het niet ver vandaar gelegen Tjalleberd wist hij een nieuwe gemeente te stichten Van 8 Maart 1818 af tot zijn dood stond hij in Noordhorn (Humsterland). Vanaf 1826 ging hij ook voor in diensten van de doopsgezinde gemeente Mensingeweer, die toen vacant was. Onder zijn predikantschap van 1818- 1871 bloeide de gemeente, het ledenaantal steeg van 40 naar 90 en in 1838 slaagde hij erin een nieuwe kerk te verkrijgen voor de gemeente door een bezoek af te leggen aan koning Willem I voor dit doel.
Hij was een man met een warme en oorspronkelijke vroomheid een aanhanger van de zogenaamde Groningse theologische school, die beïnvloed was door 8 Schleiermacher Hij stichte een afdeling van de 'Maatschappij tot Nut van het Algemeen' in drie verschillende plaatsen. Hij wist de groninger gemeenten te bewegen tot samenwerking en werd zoo de stichter van de groninger doopsgezinde societeit met het daaraan verbonden weduwenfonds, waar ook de gemeenten in Oost-Frieland zich bij aansloten in 1878. Het was op zijn initiatief dat het project werd ondernomen, hij stelde de statuten op en werd op de eerste voorbereidende bijeenkomst gekozen als secretaris van de organisatie, een functie die hij 40 jaar bleef vervullen. Hij is overleden op 28-2-1871 te Noordhorn.


Betaling van 1 euro 9

ONS KOORTJE: NOORDHORN EN OMSTREKEN

Ons koortje zing met ‘Kerst voor Jong en Oud’ en op Kerstochtend
We zijn al weer volop aan het oefenen boven bij het orgel elke zondagochtend na de dienst.

DE OVERDRACHT VAN HET KERKGEBOUW

Op 23 augustus werd het kerkgebouw overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Vermaningen ten kantore van notaris Smit in Zuidhorn. Na afloop was er een gezellige bijeenkomst in de kerk waar zr Wies Blomjous van de raad van toezicht een mooie en inspirerende toespraak hield. 10 11 =======