Rondom de Vermaning en andere berichten

Rondom de Vermaning - Nieuwsbriefblad Doperse berichtenDoopsgezinde gemeente Westerkwartier
september,oktober, november 2022

Data:

Data:
10 september: Open monumentendag met Quilts van Tineke
11 september: startdag met film over he Doopsgezind Wereldcongres
30 oktober : lezing in de kerk van Beno Hofman,
met Eeuwe Zijlstra: virtuoos orgelspel
Eind oktober start repetities kerstkoortje.

Inhoud
2 Voorwoord: ‘Het wordt anders!’
3 Gedicht: Geloof , van ds D.A.Werner
4 In memoriam Rendert Gaaikema
4 Open monumentendag zaterdag 10 september
4-5 Bericht van INLIA: Het nieuwe Gasthuis in vogelvlucht
5-6 Vredesweek
7 Preekrooster, Verjaardagen
8-9 Foto’s Doopsgezind Wereld Congres
10 Startdag met film Wereld congres
1

VOORWOORD:

HET WORDT ANDERS !

Verandering, het wordt anders, het verandert alweer.
Hoe vaak komen die woorden en zinnen niet voorbij op onze levensreis.
De ouderen onder ons die al zoveel veranderingen hebben meegemaakt, maar
ook jongeren. Het lijkt wel of dit alles zich afspeelt in sneltreinvaart.
De Vermaning van onze Doopsgezinde Gemeente in het Westerkwartier wordt
deze maand overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Vermaningen.
Daarmee is het onderhoud van gebouwen niet langer een lastenpost voor onze Gemeente.

Huub Oosterhuis dicht in Lied 276:
Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen, speurend naar hoop en dageraad,
Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnengaan,
om recht voor God te staan
.

Maar ook de dichter Sytze de Vries treft een juiste toon in Lied 280:
Dit huis van hout en steen dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan.
Dit huis slijt met ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt tot alles is volbracht.

Dat moeten wij concreet bij deze verandering zeker weten, dat wij ook in de toekomst kunnen schuilen, elkaar vasthouden in de goede- en kwade dagen van ons bestaan. Zoals we dat tot nu toe gedaan hebben zal dat niet veranderen. Bij vragen en in onzekerheid is dit belangrijk om aan elkaar door te geven. Hoe klein we ook zijn als Gemeente van Christus, zijn kracht en liefde is richtsnoer op ons levenspad. Wanneer ik dat zo schrijf dan heeft dat alles te maken met vertrouwen, want
Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
Wij schuilen weg als vogels in het riet,
zoekend naar warmte, naar een ander lied.
Vertrouwen, beweging, proberen de weg te vervolgen, met de kracht, geënt op de
liefde van Jezus die ons is voorgegaan.

Laten we ook nu, met deze verandering, in vertrouwen onze weg vervolgen!
Ds. Renze Pieter Yetsenga 2
Geloof is: het besef,
dat er meer is, dan ik zie;
dat er meer is, dan ik begrijpen kan;
dat er meer moet zijn, dan er is.
Geloof is vertrouwen in een kracht ten goede;
daarom kan ik ook in mensen geloven.
Geloof is: in beweging zijn met twijfel en ongeloof.
Geloof is een dik woord,
een te veel gebruikt woord, dat nodig aan een vermageringskuur toe is.
Geloven is een werkwoord afkomstig van geloof:
het is werken vanuit een creativiteit met hoop op uitzicht
of met uitzicht op de hoop.
Geloven kan je niet in je eentje: daar is de medemens bij nodig,
want je geloof blijft een fictie wanneer het niet op de andere mens
betrekking heeft.
Om te geloven heb je heb je veel fantasie nodig
en .... geduld.

Uit: Er is meer dan ik zie. Een bundel vrijzinnige gedachten en gedichten.
Van: D.A. Werner 3

IN MEMORIAM
RENDERD GAAIKEMA 1931-2022

Renderd Gaaikema werd geboren in Kommerzijl. Hij studeerde aan het Doopsgezind Seminarie Amsterdam.
Hij was predikant van de Doopsgezinde Gemeente St.Annaparochie, de combinatie Aalsmeer-Haarlemmermeer, Leeuwarden en Haarlem, waar hij in 1993 met emeritaat ging.
Hij was gehuwd met Grietje Zijlema. Renderd heeft mij in 1973 als predikant bevestigd en was in 2013 ook aanwezig bij mijn veertigjarig ambtsjubileum. Wij gedenken hem met eerbied en genegenheid.

Ds. Renze Pieter Yetsenga

OPEN MONUMENTENDAG ZATERDAG 10 SEPTEMBER

Ook dit jaar is er in het Westerkwartier op 10 september Open Monumentendag. Als kerkenraad hebben we besloten daar dit jaar aan deel te nemen. Het landelijk jaarthema is dit keer ‘Duurzaamheid’.
We denken dat een expositie van Quilts hier goed bij aansluit. Er zullen dan ook verschillende quilts van Tineke te zien zijn, ze zijn heel verschillend in kleurgebruik als in techniek en de quilts zijn gemaakt van zowel oude- als nieuwe materialen.
De kerk is open vanaf 10.30 uur, koffie en/of thee is aanwezig.

BERICHT VAN INLIA

Het nieuwe Gasthuis in vogelvlucht
Het INLIA Gasthuis Groningen is de centrale locatie waar INLIA gasten van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) opvangt en begeleidt naar een bestendig toekomstperspectief. Dit kan zijn: terugkeer naar het land van herkomst, vestiging in een ander land of legaal verblijf in Nederland. Er is plek voor maximaal 270 gasten; dakloze en asielzoekers zonder recht op rijksopvang. De LVV is een landelijke pilot in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Groningen. In de Groningse pilot werken gemeente, INLIA, de IND, de Dienst Tergkeer & Vertrek en de vreemdelingen politie samen ten behoeve van de duurzame oplossingen. INLIA heeft een gespecialiseerde afdeling juridische zaken, met naast juristen ook perspectiefmedewerkers die met de gasten werken aan hun toekomst.
Methodiek: De methodiek die INLIA toepast is in de loop der jaren ontwikkeld &steeds bijgesteld op basis van wat in de praktijk effectief bleek. Centraal daarin staat het principe van gastheer & gast: de mensen in de opvang zijn te gast, INLIA is gastheer (m/v). Hiermee krijgen mensen hun eigen verantwoordelijkheid als gast. Dit is onderdeel van de wijze waarop INLIA hun eigen regie activeert. Het Gasthuis kent bewust geen beveiligers. Beheersbaarheid en beveiliging liggen nl. in de relatie medewerkers en gasten, de relatie gastheer -gast. Deze aanpak is succesvol.
Medische zorg: Een relatief groot deel van de gasten heeft (zware) medische en/of psychiatrische aandoeningen. INLIA heeft een eigen afdeling medische zorg, met gespecialiseerde krachten, en werkt veel samen met bijvoorbeeld GGD en GGZ. Ook houdt een huisartsenpraktijk spreekuur in het Gasthuis.

VREDESWEEK 2022

Van 17 tot en met 25 september vindt in het hele land de Vredesweek plaats.
Vrede is niet zo van zelfsprekend, zoals we de afgelopen maanden ervaren.
Werken aan vrede vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders in de wereld.
Als we goed om je heen kijken zien we gelukkig op veel plekken moedige mensen die zich met vallen en opstaan blijven inzetten voor vrede.
Afgelopen weken heb ik 2 boeken gelezen over mensen die in WOII onvoorstelbare zaken hebben mee gemaakt. Deze mensen hebben het kunnen navertellen maar bij mij als lezer riep het de vraag op; hoe zou ik gehandeld hebben in die situatie, zou ik ook zo moedig geweest zijn als deze personen of wellicht toch wat aarzelender of misschien zelfs wel niets gedaan hebben. Het waren onvoorstelbare verhalen van mensen die onder zeer moeilijke en verschillende omstandigheden levensreddende keuzes gemaakt hebben.
Welke keuzes moet ik, moeten wij nu maken, nu de oorlogshandelingen zo dicht bij komen. Ook in eigen land zien we dat groepen burgers tegenover elkaar komen te staan. Op welke manier kunnen we een bijdrage leveren aan een vreedzame toekomst veraf en dichtbij, wat moeten we doen om escalatie te voorkomen. Ik heb niet direct een antwoord maar het houdt me wel bezig en het kan me beangstigen vooral als ik denk aan de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Zelf ben ik lid van Kerk en Vrede een vereniging die onder andere aandacht vraagt voor de problematische gevolgen van de wapenwedloop. Maar kennelijk kan de wereld nog niet zonder wapens met alle vreselijke gevolgen van dien. Niemand wil oorlog maar er zijn toch allerlei (macht /geld) mechanismen waardoor er oorlogen ontstaan. Niemand wil opwarming van de aarde met alle consequenties van dien maar toch zijn we tegen hoge windmolens, tegen aanpassing van de agrarische sector en andere regels die noodzakelijk zijn om de mondiaal afgesproken regels ter voorkoming van de opwarming van de aarde te realiseren.
Ik denk dat de komende tijd cruciaal wordt en dat we met z’n allen ons heel goed bewust moeten zijn van de keuzes die we maken, we hebben maar één wereld en daar moeten we zuinig mee omgaan. Het is een kwestie van geven en nemen en ik denk dat er in deze tijd misschien veel van ons gevraagd wordt en dat kan pijn doen maar we komen er ook wel weer door heen. En de Vredesweek is een mooie tijd om daar eens over na te denken, om met elkaar te praten wat het voor ons betekent en ook om ons te spiegelen aan de goede voorbeelden die er zijn dichtbij en ver weg.

Tineke Borobudur tempel

Doopsgezind Wereld congres 5 t/m 10 juli 2022

Salatiga Indonesië Na een voorbereiding van 2 jaar door uitstel door Covid konden uiteindelijk 1200 deelnemers toegelaten worden. Ik was één van hen. Een perfecte organisatie. Met veel zang en dans, maar ook een paar goede preken. Een tochtje naar de Borobudur sloot voor mij het congres af. Jan Albert Nelson Kraeybill, Voorzitter MWC tot aan 2022 samen met de voorzitter van één van de drie Mennonite kerk genootschappen in Indonesië.( totaal 107.00 leden) Miekje Hoffscholte-Spoelder Voorzitster van de A.D.S. Henk Stenvers de nieuwe voorzitter van MWC en César Garcia de algemeen secretaris

STARTDAG

Op 11 september houden wij onze startdag voor het nieuwe seizoen.
We willen dit vieren met een bijeenkomst in onze kerk met vertoning van een film over het Doopsgezinde Wereld Congres in Indonesië. Deze MWC-ccm: Mennonite World Conference wordt één keer in de 6 jaar gehouden. Telkens in een ander werelddeel. Het eerst Wereldcongres vond plaats in Bazel in 1926 op voorstel van Christian Neff bij de viering van de 400ste verjaardag van de eerste doop.
Verdeling Mennonites-Doopsgezinden over de wereld als gevolg van Zending. Meest vanuit Moravië en Danzig en vandaar naar Oekraïne, Amerika en Canada, maar in Indonesië vanuit Nederland.


Doopsgezinde gemeente Westerkwartier
juni,juli, augustus 2022

Data:
5 juni Pinksteren
11 september: startzondag

ONLINE UITGEZONDEN:
Op onze website: www.dgwesterkwartier.nl onder: preekbeurten/ ADS Youtube internet diensten worden nu naast de wekelijkse uitzending van de DG Groningen en incidentele van de A.D.S., en wisselende anderen, voornamelijk nog audio preekdiensten uitgezonden van Doopsgezinde diensten in het hele land en buitenland. De ADS en DG Groningen blijven echter ook online video-diensten uitzenden. Houdt onze website in de gaten. Het aantal kijkers is aanzienlijk: per maand gemiddeld 2000 via onze eigen website Dezelfde pagina zet ik ook op de website van Sappemeer, Middelstum en Emmen (al is die gemeente al opgeheven!). Samen met die andere websites wordt deze pagina bijna 3850 keer per maand bekeken. Gemiddeld, alleen naar onze website, 500 kijkers per zondag.

DOOPSGEZIND WERELD CONGRES

Het Doopsgezind Wereld Congres zal plaats vinden van 5 tot 10 juli 2022 in Semarang en Salatiga in Indonesia.
Dit congres is ook online te volgen. https://mwc-cmm.org/

Inhoud
1 Inhoud
2-3 Voorwoord
4-6 Update actie Oekraïne
7 Gedicht
8 Preekrooster
9 Verjaardagen
10 Vluchtelingenopvang

VOORWOORD
HET FEEST VAN DE GEEST

Een keer per jaar ben ik gastpredikant in de Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-Tjalleberd. Dat gaat in juni weer gebeuren en de kerkenraad meldde me alvast dat in juni het lied van de maand nr. 691 is en of ik bereid ben dat dan ook te laten zingen.

De Geest van God waait als een wind op vleugels van de vrede, als adem die ons leven doet, deelt ons een onrust mede die soms als storm durft op te staan geweld en kwaad durft tegengaan, een koele bries die zuivert.

Marijke de Bruijne heeft dit lied geschreven.
Ik proef daarin de toon dat het feest van de geest niet alleen maar goed en mooi, wie weet zoetsappig is. Niet alleen de invalshoek van vrolijk pinksterfeest, dansen en plezier. Het is ook af en toe een storm; opstaan tegen de kwade machten.
Dat je de geest krijgt om er tegenaan te gaan.
De Doopsgezinde jongeren kenden lange tijd de PICO, de Pinksterconferentie.
Op Fredeshiem heb ik er nogal wat van meegemaakt. Ook de V.C.J.C. (Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale) kende de PICO, die vlakbij Ommen werd gehouden.
Ook aan dat gebeuren bewaar ik dierbare herinneringen.
Het was in meerdere opzichten spannend. Inhoudelijk, met thema’s als ‘Een Nieuw Begin’ en ‘Samen sterk staan’. Maar ook de eerste ontluikende liefdes en dingen doen die de leiding nadrukkelijk had verboden. De dichteres van het Pinksterlied vervolgt:
De Geest van God is als een vuur, als vlammen felbewogen, verterend wat aan onrecht leeft, een gloed vol mededogen. Een vonk van hoop in onze nacht, een wenkend licht dat op ons wacht, een warmte in hart en ogen.

Wij levend in 2022, weer anders dan toen ik jong was, zeg maar in 1960, met opnieuw dreigingen en grote verwarring. Een vluchtelingenstroom, veel gevoelens van zorg en onvrede.
2
In al dat niet meer weten is het in ieder geval goed om even terug te keren naar de basis. Hoe is het in feite bedoeld?! De schrijver van De Brief aan de Galaten zegt het ons in het vijfde hoofdstuk:
De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Het is goed om die kernwoorden in het vizier te houden.
Niet om erop af te knappen en alleen maar te denken ‘dat lukt ons nooit’, maar om je eraan op te trekken en dat herkennen we in het laatste couplet van het lied:
In stilte werkt de Geest van God, stuwt voort met zachte krachten, een wijze moeder die ons hoedt, een bron van goede machten. Zij geeft ons moed om door te gaan, doet mensen weer elkaar verstaan, omgeeft ons als een mantel.

Ds. Renze Pieter Yetsenga

Op 15 mei ging voor het eerst Saskia Treu bij ons voor, maar tegelijk was er ook een buitendag van GDS en FDS op Fredeshiem, die met 150 bezoekers goed bezocht was. Helaas heeft dit een beetje onduidelijk in het vorige krantje gestaan.
Op Hemelvaarstdag 26 mei was er een Vermaningspad-fietstocht langs de kerken van Blokzijl naar Giethoorn, dan naar Steenwijk en tenslotte een Vesper weer in Blokzijl. 140 deelnemers deden mee, niet allen per fiets ook met de auto. Het programma lag al drie jaar klaar: twee keer is het door Corona niet doorgegaan.
Deze keer was het een succes: mooi weer, mooie tocht en goede verzorging onderweg met soep in Giethoorn.

3

UPDATE ACTIE OEKRAïNE

30 april 2022
Inleiding.
De meeste berichten over de hulp in Oekraïne komen via Multiply. Dit is de zendings en hulpwerkorganisatie van de Mennonite Brethren (MB), een belangrijke tak van de wereldbroederschap. Multiply werkt namens MB gemeenten in Noord- Amerika en Europa.
Het werk van Multiply heeft in de afgelopen decennia geleid tot de start van een aantal doopsgezinde gemeenten in het zuiden van Oekraïne. Deze gemeenten zijn verenigd in de AMBCU (Association of Mennonite Brethren Churches in Ukrain). Een aantal van deze gemeenten bevindt zich nu in of vlakbij bezet gebied. De uitvoering van het hulpwerk van Europese doopsgezinde hulpwerkorganisaties waaronder Doopsgezind Wereldwerk wordt verzorgd door Multiply en dit hulpwerk verloopt via de AMBCU gemeenten. Dit netwerk is essentieel bij de distributie van hulpgoederen.
Af en toe komt er een bericht binnen vanuit één van deze gemeenten, zoals onderstaand bericht van Oleksii Makaiov uit Dnipro.
Bericht van Oleksii Makaiov uit Dnipro
Op 16 april meldde Oleksii: ‘We blijven mensen helpen in deze tijd van oorlog.
De afgelopen 10 dagen hebben we 20 ton voedsel en andere eerste levensbehoeften vervoerd. We laden de hulpgoederen in West Oekraïne en leveren dan de goederen af in de oostelijke regio's van het land. In één van de kerken van de stad Dnipro is een centrum voor vluchtelingen ingericht. Iedere dag worden ongeveer 60 mensen uit de bezette gebieden van Oekraïne naar dit centrum gebracht. Wij hebben

4
gezorgd voor voldoende matrassen en voedsel voor dit hulpcentrum. Samen met de MB gemeente van Novomoskovsk hebben we een bezoek gebracht aan ‘crisis-gezinnen’ en bij hen voedselpakketten bezorgd met enkele woorden van troost, hoop en bemoediging.’ ‘Verder blijven we in Kyiv samenwerken met de gemeentelijke sociale instanties. We bieden hulp aan mensen die momenteel onder moeilijke omstandigheden moeten zien rond te komen. We bezorgen voedselpakketten, hygiëneartikelen plus luiers en babyvoeding. Voor deze groep mensen is het leven vandaag de dag echt moeilijk.’ ‘We hebben veel mensen van de MB gemeenten van Molochansk, Berdyansk en Balkovoe geëvacueerd.
Deze dorpen zijn kortgeleden bezet. Daarnaast zijn medische goederen plus geld voor de aankoop van voedsel naar o.a. Tokmak gebracht. Ondanks de moeilijke omstandigheden van de bezetting, blijft een groep oudere vrouwen in de gemeente (‘onze grannies’)vareniki’s maken voor vluchtelingen.
Daarnaast maken ze voedselpakketten voor gehandicapten en andere kwetsbare groepen.’ ‘We zijn veel dank verschuldigd aan ons team uit Molochansk, Tokmak, Dnipro, Kyiv en Zaporizhzhya, maar ook voor de toewijding van de medewerkers in West Oekraïne. Tenslotte dank aan iedereen die geld doneert om brandstof en eerste levensbehoeften te kopen: ‘Jullie grote harten zijn een zegen voor veel mensen’.’ ‘Herinner deze mensen in uw gebeden, want het einde van het leed is voorlopig nog niet in zicht. Het Russische leger is namelijk begonnen met een offensief.’

Tot zo ver het verhaal van Oleksii.
Distributie van hulpgoederen en opvang van vluchtelingen.
De distributie van hulpgoederen gaat onverminderd voort en iedere keer brengt men op de terugweg vluchtelingen naar Duitsland. In Nederland zijn inmiddels ruim 35.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Een aantal van hen zijn ondergebracht in een pastorie van de doopsgezinde gemeente in Haarlem.
5
Acties in Litouwen
Inmiddels wor en ook vanuit doopsgezinde gemeente in Šiauliy in Litouwen hulpgoederen naar Oekraïne gestuurd. De gemeente wordt hierbij gesteund door de lokale gemeenschap.
Zo hebben onder meer plaatselijke politieagenten goederen ingezameld en verpakt. De goederen zijn naar Oekraïne overgebracht om aldaar te worden gedistribueerd.
Verder heeft de gemeente ongeveer 30 vluchtelingen opgevangen, waarvan een groot deel is ondergebracht bij particulieren. Deze opvang bij particulieren vraagt veel van mensen, want in Litouwen zijn de financiële tegemoetkomingen vanuit de overheid t.b.v. vluchtelingen i.t.t. Duitsland en Nederland karig.
Actie Zwitserse schoolkinderen voor Oekraïne.
In een basisschool in het Zwitserse Muttenz werd de situatie in Oekraïne regelmatig in de lessen aan de orde door een (doopsgezinde) onderwijzer.
Leerlingen waren en zijn zeer geïnteresseerd in en betrokken bij dit onderwerp. Als reactie op de gebeurtenissen hebben de leerlingen in de periode voor Pasen eierdozen beschilderd met vredesduiven en eieren beschilderd. In totaal zijn bijna 500 eieren beschilderd, verpakt in de beschilderde eierdozen en vervolgens verkocht in het dorp. De actie bracht S f r 1800 (€ 1765) op.
Uw (financiële) steun is nog steeds nodig.
De verhalen maken duidelijk dat uw bijdrage (helaas) nog steeds hard nodig is. Vanuit de Nederlandse doopsgezinde broederschap is inmiddels ruim € 45.000 (!) bijeengebracht, waarvoor onze hartelijke dank. Uw voortdurende financiële steun blijft belangrijk en is welkom op:
NL27TRIO 0786 8803 33 Doopsgezind Wereldwerk

VLUCHTELINGENOPVANG IN HET GOMARUS COLLEGE TE ZUIDHORN
I juni zal het zover zijn, dat er ca 100 vluchtelingen kunnen worden opgevangen in het Gomarus College. Het is een voormalig schoolgebouw, dat geschikt is gemaakt om de mensen, naast dagelijks onderdak, toch ook enige privé te geven.
De leden van de Raad van Kerken Zuidhorn hebben zich samen met de Tafels van Hoop ( een pastoraal-sociaal PKN-initiatief) afgevraagd wat wij, als kerken in Zuidhorn, kunnen betekenen voor deze vluchtelingen. Dan is ook het mooiste als je de krachten bundelt en niet allemaal hetzelfde wiel gaat uitvinden, dus de christelijke kerk de Rank Zuidhorn en het ook het Platform van de Kerken in het Westerkwartier werken mee.
De vraag is dan: waar is behoefte aan?
Besloten is dat we beginnen om een ruimte beschikbaar te stellen waar men even rust kan vinden, maar ook waar men in gesprek kan gaan onder genot van een kopje koffie, thee of fris.
Naast de gelegenheid van de Dorpskerk, die al wekelijks op de vrijdagmiddag haar deuren voor een ieder openstelt, die behoefte heeft aan even stil zijn ( in de kerk) of een “praatje” in de consistoriekamer, heeft de Sint- Jozef parochie aan de Gast besloten midden in de week een middag gastvrij open te zijn. We weten niet of men daar gebruik van zou willen maken, dat wachten we af, maar er zijn vrijwilligers aanwezig, die mensen gastvrij kunnen ontvangen en er wordt via posters en flyers aandacht aan geschonken.
Als u nu denkt, daar kan ik ook een steentje aan bijdragen ( in eerste instantie doen wij een beroep op leden van de kerkelijke gemeenschappen), meldt u zich dan aan bij mij, de start wordt gemaakt na de Pinkster.

Renée ter Veer


Doopsgezinde gemeente Westerkwartier
maart, april, mei 2022

Data:
14 april avondmaal
17 april pasen
15 mei Gezamenlijke buitendag FDS, GDS en Ring Zwolle in Fredeshiem
(Voor de liefhebbers begint het op zaterdag 14 mei)
Online uitgezonden:
Op onze website: www.dgwesterkwartier.nl worden nu voornamelijk alleen nog audio preekdiensten uitgezonden van Doopsgezinde diensten in het hele land en buitenland. De ADS en DG Groningen blijven echter ook online video-diensten uitzenden. Houdt onze website in de gaten.

Inhoud
1 Inhoud
2 Voorwoord
3 Gedicht:
4 Berichten vanuit de kerkenraad
5 Hoe vertellen we het aan onze kinderen?
7-8 Gedenken br Tabe Westerlaan
9 Preekrooster
10 Verjaardagen
1

VOORWOORD
STORM

Als ik dit schrijf zijn er net een aantal dagen storm achter de rug. Er gebeuren dan toch dingen die je niet in de hand hebt. Zolang het bij materiële schade blijft, valt het te overzien en kom je er meestal wel weer uit met of zonder aanspraak op verzekering. De storm is een natuurverschijnsel waarbij op een bepaald moment bedacht is dat we die per keer benoemen, dwz een naam geven als het code oranje of rood is met waarschuwing voor zware windstoten. Een storm die me bij is gebleven is de storm van 13 november 1972, toen nog met een datum en geen naam en eenieder van ons zal zich die wel herinneren.
Net toen het weer wat rustiger na de storm Eunise ( 18- 02- 2022) werd en ik me verbaasde dat de bloembolletjes zoals de krokussen en sneeuwklokjes uitbundig staan te bloeien en het winterkoninkje bovenop het dak volop aan het zingen is, gebeurt er in mijn ogen iets verschrikkelijks in de Oekraïne.
Al weken houd je je hart vast en hoopt dat de grootspraak van een regeringsleider afgezwakt zal worden door open te staan voor overleg met het verzoek de dreigementen niet uit tot uitvoer te brengen.
En dan ......... worden die dreigementen wél tot uitvoer gebracht en niet zomaar: de manier waarop daar is lang over nagedacht, niets aan het toeval overgelaten. Ik weet niet hoe het u verging, maar ik kon het even niet bevatten, alsof een storm met windkracht 12 door mijn hoofd waaide, zo hoorde en zag ik het nieuws op de televisie. Zeker toen ik een vrouw, al rennend door een straat, radeloos hoorde uitschreeuwen: “Waar moet ik heen, waar naar toe?&rdqo; Op dat moment sprak ik spontaan een gebed uit en dacht aan de tekst van lied 1010.
Geef vrede , heer, geef vrede ,
de aarde wacht zolang,
er wordt zoveel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein
o, Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen.

Renée ter Veer 2

BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

Ondanks dat de kerkenraad de afgelopen periode niet bij elkaar is geweest zijn er toch wel enige zaken te melden.
  1. 1 Omdat we nu een slimme gasmeter hebben in de kerk krijgen we maandelijks informatie over de hoeveel gas die er verbruikt wordt. In januari kregen we het overzicht van december 2021. Dit leek ons aan de hoge kant mede met het oog op het feit dat de kerk in december helemaal niet gebruikt was. Na dagelijks enkele keren te controleren vonden we het verbruik toch hoog en werd Renkema gevraagd de boel na te kijken. Uiteindelijk is de conclusie dat er geen bijzonderheden aan de hand zijn.
  2. 2 Ten aanzien van het beroepen van een regiopredikant zijn er vorderingen gemaakt. Op 6 februari ging in de dienst in Groningen als mogelijke kandidaat Nick Everts voor. Het betreft een aanstelling zowel door de doopsgezinde gemeente Groningen als door de GDS. 20 Februari heeft dg Groningen besloten een beroep uit te brengen op Nick Everts, de GDS heeft zich hierbij aangesloten. Het beroep is aanvaard. We feliciteren Nick Everts met deze benoeming.
  3. 3 Wat betreft de overname van het kerkgebouw ca. door de Stichting Oude Groninger Vermaningen zijn er vervolg stappen gezet zoals een aanvraag voor vooroverleg met de belastingen (i.v.m. mogelijke overdrachtsbelasting)
  4. 4 We hebben van onze overbuurvrouw (kapsalon) de vraag ontvangen of zij in februari het resultaat van haar cursus portret fotograferen mag tentoonstellen.
    We hebben geen bezwaar.

5 In maart /april zal er weer een ledenvergadering worden georganiseerd.
6 De kerkdiensten worden ook weer hervat. <

Tineke van der Wijk-Wals 3 ds.D.A.Werner 4

HOE VERTELLEN WE HET AAN ONZE KINDEREN EN KLEINKINDEREN?

Deze vraag kwam bij mij op naar aanleiding van de volgende ervaringen.
Op de dag van de Holocaust herdenking was er op de televisie een documentaire, hierin werd onder andere de vraag gesteld; hoe wordt er in Duitsland en in Nederland in het onderwijs omgegaan met het onderwerp de Holocaust? Wat weten de kinderen van nu, meer dan 75 jaar na deze verschrikkelijke gebeurtenis, die nog steeds een grote impact heeft op het leven van de nabestaanden, daar nog over? Het blijkt dat in Duitsland de verwerking van het oorlogstrauma nog steeds relatief gezien veel aandacht krijgt op scholen.
In Nederland lijkt het of het in het geschiedenis onderwijs één van de vele onderwerpen is geworden. Een student geschiedenis vertelde dat zij tijdens haar stage één lesuur had besteed aan dit onderwerp en daarbij was de les gericht op de vragen die in de toets aan de orde zouden komen.
Later die dag las ik in het boek ‘Genesis’ van Jonathan Sacks het hierna volgende stukje. Hij schrijft: “in het verleden gaven mensen de schuld aan de sterren, het lot, de wraakgodinnen, de goden. Vandaag de dag geven zij de schuld aan de ouders, hun omgeving, hun genen, het onderwijssysteem, de media, de politici, en –als dat allemaal nog niet voldoende is- de joden. Er bestaat een Joodse mop die het verlangen om verantwoordelijkheid te ontlopen duidelijker laat zien dan een filosofische beschouwing. Een jaar lang heeft rabbi Cohen geploeterd om zijn onhandelbare klas iets bij te brengen over het boek Jozua. Geen enkele leerling heeft goed opgelet, dus maakt hij de toets aan het eind van het jaar zo gemakkelijk mogelijk. Hij vraagt Marvin, die achter in de klas zit :’Wie heeft de muren van Jericho verwoest?’ Marvin antwoord :’Sorry meneer, ik was het niet.’ Onthutst vertelt de rabbi dat aan Marvins ouders. Maar in plaats van zich te verontschuldigen reageren ze verontwaardigd: ‘Als Marvin zegt dat hij het niet gedaan heeft, dan heeft hij het niet gedaan’. In zijn wanhoop gaat rabbi Cohen naar de voorzitter van de gemeente en vertelt hem het verhaal. De luistert, trekt zijn la open, haalt zijn chequeboek tevoorschijn, schrijft erin en zegt ;’Hier is duizend dollar. Zorg dat de muur gemaakt wordt en houdt op met zeuren.’ Tot zover Jonathan Sacks.
Deze twee verhalen zetten mij, met oog op het komende Paasfeest, aan het denken en ik vroeg mij af wat weten onze kinderen en kleinkinderen heden ten dagen nog van het Paasverhaal? Het verhaal over de opstanding van Jezus. Het is een verhaal waar veel mensen niet goed mee uit de voeten kunnen. Het is ook een bijzonder verhaal. Een man sterft aan het kruis, zijn lichaam wordt in een graf

5

gelegd en de volgende dag blijkt het lichaam verdwenen te zijn. Voor de verdwijning van het lichaam kan op zich nog een plausibele verklaring gevonden worden maar dat hij enkele dagen later verschijnt aan de discipelen is toch wel zeer miraculeus. Hoe hiermee om te gaan? Het wordt mijns inziens allemaal een stuk begrijpelijker als erbij verteld wordt dat het verhaal zo’n 50 tot 60 jaren later is opgeschreven en dat het een geloofsverhaal is dat van generatie op generatie is doorgegeven. Wij en onze kinderen en kleinkinderen kunnen ons denk ik daardoor een stuk beter in dit geloofsverhaal, zoals het in de evangeliën is opgeschreven, verplaatsen en het interpreteren. Als het ons niet goed verteld wordt dan blijft het een onbegrijpelijk wonder verhaal waardoor mijns inziens het verhaal tekort gedaan wordt en we ook onszelf te kort doen. De verhalen, zowel van de Holocaust als die uit de bijbel, vragen erom dat ze worden doorgegeven met een uitleg en toelichting zodat ze ook weer doorgegeven kunnen worden aan de volgende generaties. Dat is ons aller verantwoordelijkheid.

Tineke van der Wijk-Wals.

INFORMATIE OVER HET TRANSPORT VAN DE COMFORTERS EN TASJES

In verband met de corona perikelen is het transport van de comforters en tasjes met inhoud vanuit Europa later opgang gekomen dan oorspronkelijk het plan was.
Van de Europese coördinator is er bericht gekomen dat in oktober 2021 de container met goederen vanuit Nederland, Frankrijk en Duitsland verstuurd is en op 6 december 2021 in Jordanië is aangekomen. De goederen zijn verdeeld over distributiecentra in verschillende regio’s in Jordanië.
De projectleider van MCC (Mennonite Central Commitee) in Jordanië beschrijft het uitdelen van de goederen als een ‘carnaval van liefde, zorg en giften in de naam van onze Heer Jezus’. MCC werkt bij dit project samen met de plaatselijke organisatie Caritas Jordan.
Met het uitdelen van de verschillende zaken wordt gereageerd op de dringende nood van de bijna 390,000 vluchtelingen en kwetsbare Jordaniërs. Naast het verspreiden van de tasjes met onder andere schoonmaakspullen en schoolspullen worden ook comforters en blikken met voedsel uitgedeeld. Dit alles vermindert hun afhankelijkheid en kwetsbaarheid.
Het is de bedoeling dat er in oktober 2022 weer een container met goederen vanuit Nederland, Frankrijk en Duitsland naar Jordanië gaat.

Tineke van der Wijk-Wals

6

GEDENKEN BR. TABE WESTERLAAN DIE IS OVERLEDEN OP 30 NOVEMBER 2021. HIJ MOCHT 102 JAAR WORDEN.

Br Westerlaan was in onze gemeente niet bekend, maar zr. Tineke van der Wijk en ik bezochten hem regelmatig, toen hij nog in Grootegast woonde en later in het verzorgingshuis te Marum.
Op de voorkant van de rouwkaart stond een prachtige foto van br. Westerlaan in de stal en werkzaam bij zijn koeien.

Op 7 december hebben wij in de kring van zijn familie afscheid genomen in het crematorium in Opeinde, waar wij ook afscheid hadden genomen in 2013 van zijn vrouw.
Boven de kaart stond: Uw genade is mij genoeg. Hij en zijn vrouw hebben veel meegemaakt doordat zij nog al eens opgenomen moest worden en hij er alleen voor stond om de 5 kinderen op te vangen naast het boerenwerk.
Zij kochten in 1964 de boerderij in Grootegast, en hij heeft het bedrijf weten uit te breiden met een varkensstal, mesterij en kippen. De kinderen hebben uitgebreid verteld hoeveel respect en liefde zij voor hem hadden als vader en harde werker achter in de boerderij én in het voorhuis. Hij was zo blij en dankbaar dat zijn kinderen goed “te plak&rdqo; zijn gekomen en hij was gerust op hun toekomst en die van de kleinkinderen. Op huisbezoek liet hij trots de foto’s zien, spraken we over geloof en leven, spraken een gebed uit waarin we het gesprek neerlegden bij God.

Zijn ouders waren doopsgezind en hij is bij ds. Gaaikema op catechisatie geweest en wilde door de doop en belijdenis zich voegen in de stoet pelgrims van gelovigen.
Hij had een levenstekst: God geeft geen lasten die niet te dragen zijn en dat heeft hem geholpen door moeilijke tijden heen.
Vertrouwend op Gods genade wist hij dat hij niet alleen ging.
Vaak kon hij Jezus ervaren als een Vriend, en hij vertelde: wat mijn Vriend mij zegt, is belangrijker dan wat andere mensen over mij zeggen.
Uw genade is mij genoeg kun je ook uitleggen als: genade is dat je door Gods goedheid en liefde in het licht mag staan.
In Gods licht kom je tot zelfaanvaarding, inclusief de donkere bladzijden, tekorten of onhebbelijkheden in je leven. Het is een belangrijke stap tot heelheid om uiteindelijk jezelf te omarmen, met alles wat het leven gegeven heeft.
Terugkijkend kon hij zeggen: “het was goed&rdqo;.
Je kunt nu eenmaal niet alles regelen in het leven, het gaat zo vaak anders dan je gehoopt hebt.
En toch ...verder gaan in het vertrouwen dat het goed zal komen.
Een van de laatste keren bij hem op bezoek, mocht ik hem de zegenbede meegeven, die wij ook aan het einde van de kerkdienst meekrijgen.
Voor het laatste stukje van zijn leven, het drong tot hem door en hij was er stil van.
Een zegen over zijn leven geschonken uit Gods genade.
Br Westerlaan hebben we toevertrouwd aan de liefde en vrede van God in wie hij voor altijd geborgen mag zijn.

Saakjen van Hoorn-Dantuma
em. doopsgezind predikant. 8

10


Doopsgezinde gemeente Westerkwartier
december 2021, januari, februari 2022

Data:

23 januari World Fellowship Day in de gemeente Middelstum
14 en 15 mei Gezamenlijke buitendag FDS, GDS en Ring Zwolle in Fredeshiem

Online uitgezonden:

Op onze website: www.dgwesterkwartier.nl worden nu voornamelijk alleen nog audio preekdiensten uitgezonden van Doopsgezinde diensten in het hele land en buitenland. De ADS zal echter ook weer online diensten gaan uitzenden. Houdt onze website in de gaten.

Inhoud
2 Voorwoord: In verwachting van verandering
3 Gedicht: De nacht is haast ten einde
3 Foto‘s van Vermaningen
4-5 Berichten vanuit de kerkenraad
6 Gedicht: Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen
7 preekrooster
8 Verjaardagen
8-9 Samenvatting GDS nieuwsbrief
10 Foto‘s van Vermaningen

Om te laten zien wat er nog over is van onze Doopsgezinde Vermaningen in Nederland, in dit blad de laatste serie fotootjes: Twisk-Workum en Wormer-Zwolle

VOORWOORD

IN VERWACHTING VAN VERANDERING
Terwijl ik deze advents- en kerstmeditatie schrijf moet het Sinterklaasfeest nog komen. Ondertussen ben ik bezig met de voorbereiding van de dienst op de Eerste Adventszondag.
Daar gaan we weer richting Kerst, terwijl ik nu nog in de sfeer van verlanglijstjes en gedichten maken zit. Over verlanglijstjes gesproken... waar verlangen wij naar in deze Adventsperiode? Ja, waar verlang ik naar? Ons verlangen in deze opnieuw spannende, verwarrende tijd.
In de opmaat naar Kerst, het feest van de geboorte van Jezus, vraag ik mij af wat de kernwoorden zijn van ons diepste verlangen.
Vrede, verbonden met zijn naam: Vredevorst.
Recht en Gerechtigheid, verbonden met zijn naam: Koning van het recht.
Ikzelf kwam na een tijd van nadenken terecht bij de woorden: Hoop en Licht.
Hoop en Licht als kernwoorden, als verlangen.
Welk spoor we deze Advent ook zullen volgen, we vieren dat de nacht, de angstaanjagende donkerheid, ten einde loopt en de dag, het Licht naderbij komt. Maar ja, zei iemand, je moet het maar geloven, want wanneer we nu om ons heen kijken dan zie ik veel wanhoop, veel duisternis, ook al zijn er godzijdank zeker ook wel tekenen van hoop en licht.
Hoe zit dat met u en mij? Willen wij het goede nieuws wel verstaan? Aan de ene kant in ons bestaan die verdeeldheid, tweespalt, scheiding. Voordat je het weet glijd je af richting doemscenario. Is er wel hoopvol perspectief?
Wat ik hoor en lees in het evangelie is in ieder geval ook dit, dat behalve die soms angstaanjagende duisternis er ook wel degelijk dat andere aspect is: het Licht, de lente, de zomer is in aantocht. Net als het opnieuw uitlopen van de vijgenboom, er is ook de belofte dat hij zal komen met macht en luister. De macht en de kracht van zijn nimmer eindigende liefde. Daarom zou ik boven deze opmaat naar Kerst willen schrijven: Wij zijn in verwachting van verandering. Net als je denkt, “nu zie ik het niet meer zitten, nu gaat het niet meer, nu ben ik ten einde raad ” precies dan is er zijn vertroostend, bemoedigend licht. Dan is er hoop.
In die spanning leven u en ik. De spanning of het ooit de goede kant op zal gaan.

De nacht is haast ten einde,
de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden
de heldere morgenster.
Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn
als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn. (Lied 445)

Ds. Renze Pieter Yetsenga

BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD

Om te beginnen wil ik aangeven dat de kerkenraad het fijn vindt dat we sinds enige tijd weer diensten organiseren in de Vermaning te Noordhorn. Het is echter nog niet allemaal zoals vanouds en daarom hebben we besloten dat het kerstfeest voor jong en oud niet door kan gaan dit jaar. Helaas zien we de laatste weken het aantal besmettingen weer snel oplopen hetgeen ons zorgen baart. We zijn een klein groepje bestaande uit hoofdzakelijk oudere leden en we moeten er niet aan denken dat er iets mis gaat. We hebben daarom na enig overleg, zoals u reeds in een mail bericht van Renée heeft kunnen lezen, besloten dat we het koffiedrinken na de dienst laten vervallen. Dit omdat we zien dat het toch moeilijk is om op die momenten de afstand tot elkaar te bewaren.

Een aanvullend landelijke voorschrift is om het mondkapje te dragen bij het in- en uitgaan van de kerk, als u zit mag het mondkapje af maar zodra u gaat lopen hoort u het mondkapje weer te gebruiken.

Het is niet leuk allemaal maar we doen het voor het goede doel nl. besmettingen voorkomen. Ook al zijn we gevaccineerd we kunnen toch besmet raken en dit weer overdragen.

Ondanks het feit dat veel niet door kan gaan vanwege alle maatregelen blijven er verschillende zaken rondom de gemeente onze aandacht vragen. Allereerst was er de ledenvergadering op 24 oktober. Tijdens deze bijeenkomst zijn er twee vragen aan de leden voorgelegd:

1. Betreffende de overdracht van de Vermaning ca aan de Stichting Groninger Oude Vermaningen (SOGV). De gemeente ging na een schriftelijke stemming akkoord.

2. 3 Kerkenraadsleden vertrekken per 1 jan. 2023 er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld, Jan Albert Buiskool heeft aangegeven dat hij als enig kerkenraadslid verder wil gaan met ondersteuning van de beheercommissie die in werking treedt als de Vermaning is overgegaan naar de SOGV. De gemeente gaat akkoord na schriftelijke stemming.
Realisering van de hiervoor genoemde besluiten vragen de nodige acties die tijd kosten om één en ander te realiseren. Zoals overleg met SOGV over, opstellen koopcontract met alle ins en outs, overleg met belastingdienst en verzekeringen en ook moet met oog op de veranderde kerkenraad het reglement worden aangepast. U begrijpt er is werk aan de winkel.

Naast dit alles is er op de laatste kerkenraadsvergadering gesproken over de diensten. Het plan was om op 21 november tijdens de dienst met ds. Els Rijkmans de overleden leden en belangstellenden van het afgelopen jaar te herdenken. In verband met alle maatregelen werd besloten geen familie uit te nodigen maar hun een kaart te sturen dat we in de dienst aan het overlijden van hun geliefden aandacht zouden besteden. Helaas kon de dienst, zoals u inmiddels vernomen heeft, geen doorgang vinden vanwege ziekte van de predikant.

5 December zal het voor de laatste keer zijn dat br. Hemmo Meiborg bij ons in de dienst voorgaat, we zullen hier na de dienst aandacht aan besteden.

Het zijn onzekere tijden en we proberen hier allemaal zo goed mogelijk mee om te gaan op dinsdag 21 december komt de kerkenraad weer bij elkaar.

PM.
De ADS zendt in de aanloop naar Kerst online diensten uit. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de ADS www.doopsgezind.nl als u dan onder het kopje algemeen scrollt dan kunt u er meer over lezen. Alle diensten kunt u ook volgen op onze eigen website: www.dgwesterkwartier.nl

SAMENVATTING GDS NIEUWSBRIEF NOVEMBER.

Broederschapsdag 3 oktober jl.
Uitgangspunt in deze dienst in de Vermaning van Groningen was het jaarthema “Nieuw doopsgezind peil”. Stenen stonden in deze dienst centraal, gelezen werd de tekst waarin Jozua na 40 jaren in de woestijn het beloofde land intrekt en met 12 stenen (stammen) een gedenkteken opricht. De kinderen lieten zien dat het waterpeil in een bak stijgt als je er stenen in doet. In groepjes werd gesproken over welke woorden er toe doen voor je geloof. Wat raakt de kern van je geloof. Bij het weggaan was er voor iedere gemeente een door de kinderen versierde steen. Deze “happy stones” kunnen ergens achterlaten zodat iemand die de steen vindt er blij van wordt.

Kerkenraadsdag 9 oktober jl.
Het thema van deze dag voor kerkenraadsleden van FDS, Ring Zwolle en GDS in Fredeshiem was “Ander normaal, nieuwe kansen”. Vanuit onze gemeente hebben Renée en Joke aan deze dag deelgenomen. Prof. Dr. Gabriël G. Anthonio heeft een lezing gehouden met als thema: “Een wenkend perspectief voor de toekomst”. Uitgangspunt is de gedachte dat de mens op reis is, zowel met elkaar als met de gemeente en met God. Het begint met het waarderen wat er is om vervolgens na te denken over wat we willen bereiken. Het was goed om op een andere manier naar de gemeente te kijken en ook het contact met andere kerkenraadsleden maakt dat men aan het eind van de middagmet een positief gevoel weer op huis aangaat.


Seminary on tour op 30 okt. jl.
Op 30 oktober reed er een bus met diverse doopsgezinde broeders en zusters uit het noorden langs verschillende dg gemeenten zoals Roden, Zijldijk, Sappemeer. In ieder van die gemeenten was er een workshop onder leiding van één van de docenten van het seminarium. In deze workshops kon men van gedachte wisselen o.a. over de vraag hoe belangrijk een kerkgebouw is. Is het het gebouw of zijn het de mensen die de gemeenschap maken? Het was een goed initiatief van het seminarium om op deze manier naar buiten te treden.

Midweek op Fredeshiem
Van 18-22 april wordt er een midweek georganiseerd voor mensen uit doopsgezinde gemeenten in Noord Nederland (GDS, FDS, Ring Zwolle). Het thema luidt: “Vrijheid”, naast alle ontspanning wordt er ingegaan op wat dit thema voor ons betekent. De leiding is in handen van Annie en Fokke Rekker-van der Werff. Kosten zijn 475 euro voor een éénpersoonskamer en 425 euro pp. voor een tweepersoonskamer. Als u meer wilt weten kunt u contact opnemen met de kerkenraad.

Agenda aktiviteiten komende maanden
23 januari World Fellowship Day in de gemeente Middelstum
14 en 15 mei Gezamenlijke buitendag FDS, GDS en Ring Zwolle in Fredeshiem

Regiopredikant
Er is een advertentie uitgegaan voor de functie van regiopredikant.